Allah, Malik’e rahmet etsin o imamdı; Allah Şafii’ye rahmet etsin, o imamdı; Allah Ebu Hanife’ye rahmet etsin, o imamdı.” haqqında

  Əbu Davud əs-Sicistani (v.275): İbn Abdilbərr, Sünən sahibi məşhur mühaddisin Əbu Hənifə haqqında belə dediyini rivayət etmişdir:

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: ثنا ابْنُ رَحْمُونَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ بَكْرِ بْنِ دَاسَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بْنَ الْأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِيَّ يَقُولُ: «رَحِمَ اللَّهُ مَالِكًا كَانَ إِمَامًا، رَحِمَ اللَّهُ الشَّافِعِيَّ كَانَ إِمَامًا، رَحِمَ اللَّهُ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ إِمَامًا»

(İsnadı zikr etdikdən sonra) Allah, Malik’ə rəhmət etsin o imamdı; Allah Şafii’yə rəhmət etsin, o imamdı; Allah Əbu Hənifə’yə rəhmət etsin, o imamdı.” (Cami’ul Beyan, no: 2196; əl-İntika, sf 32)

   Bəziləri bunun istinadının zəyif olduğunu iddia edir. Burada zikredilen isnadda İbn Rahmun meçhuldür. El-İntika’daki isnadda ise, şayet İbn Rahmun’dan farklı bir şahıs ise; Abdullah b. Muhammed b. Abdulmu’min b. Yahya, İbn Dase’den rivayet etmiştir. O da zayıf bir ravidir. 

Amma  rəvayət səhihdir, Əbu Davuddan sabitdir bu.

əl-İntiqa kitabındakı isnad belədir:

   "İbn Abdilbərr - Abdullah bin Muhəmməd bin Abdilmumin bin Yəhya - İbn Dəsə - Əbu Davud əs-Sicistani."

   1. İbn Abdilbərr imamdır, hafizdir, şeyxul-islamdır, siqadır. Onun haqqında şübhə yoxdur.

   2. Abdullah bin Muhəmməd isə - əz-Zəhəbi'nin dediyi kimi - Qurtubada İbnuz-Zəyyət kimi tanınır. əz-Zəhəbi onun haqqında "çox hədis sahibi idi, müsnid idi, hədis eşitməkdə səhihdir və inşallah saduq olub..." (Tərixu İsləm, 27/199)

    Mizənul-İtidəl kitabında (2/498) isə deyir: "Saduq bir tacir idi." İbnul-Fəradi də "Tərixu Uləmə əl-Əndəlus" kitabında (1/288) onun haqqında "rəvayətində saduqdur" deyir. Saləhuddin əs-Safədi "əl-Vafi bil-Vafəyət" kitabında (17/269) deyir: "Saduq idi, çox hədis rəvayət edəndi." 390-cı ildə vəfat edib.

    3. Əbu Bəkr İbnu Dəsə isə ət-Təmmər ləqəbi ilə tanınan Muhəmməd bin Bəkr bin Muhəmməd bin Abdirrazzəq'dir, şeyxdir. Əbu Davud'un "əs-Sünən" kitabını ən son dinləyəndir. əz-Zəhəbi onu "şeyx, siqa, alim" adlandırır. (əs-Siyər, 15/538) əd-Dəraqutni də onun siqa olduğunu deyib. (əd-Dəlil əl-Muğni, səh: 360)

    4. Əbu Davud, imam.

   Ümumiyyətlə bu isnad İbn Abdilbərr'in "əs-Sünən" kitabını rəvayət etmə isnadıdır.

Read 822 times
In order to make a comment, please login or register