Allahın bizi sevməsi üçün nə etməliyik?

Sehl b. Sə'd əs-Səidi (radiyallahu anh)'dan belə rəvayət edilir:

Bir adam (bir gün) Nəbi (sallallahu aleyhi və səlləm)'in yanına gələrək belə dedi:

'Ey Allahın rəsulu! Mənə elə bir əməl göstər ki, mən onu işlədiyim zaman, məni Allah sevsin və insanlar da sevsin.'

Bunun üzərinə Allah rəsulu (sallallahu aleyhi və səlləm) (ona):

'Dünyaya rəğbət göstərmə ki, Allah səni sevsin və insanların sahib olduqları (nemət və imkanların)'dan üz çevir ki, onlar (da) səni sevsin."

Not: Heysəmi, "Məcmau'z-Zəvaid"də belə deyir:

"Bunun sənədində Xalid b. Amr vardır. Bu ravi zəif olub, zəifliyi xüsusunda ittifaq edilmişdir. Əl-Aqili, onun bu hədisini rəvayət edərək belə deyir:

'Bunun Sevri'dən rəvayətinin əsli yoxdur.'

Lakin Nəvəvi, bu hədisin sonunda:

'Bunu ibn Macə və başqası, həsən sənədlərlə rəvayət etmişlər.' demişdir.

Read 11 times
In order to make a comment, please login or register