Duada əlləri çevirməyin dəlilləri vardırmı?

1. Ənəs b. Malik (radiyallahu anh) belə demişdir:

"Allah rəsulu (sallallahu aleyhi və səlləm) yağış duası etmiş və əllərinin arxası ilə göy üzünə işarət etmişdir." (Muslim, "Salatu'l-İstisqa", hədis no: 896)

Hədisi şərh edən Nəvəvi (rahmətullahi aleyh) belə demişdir:

Bizim alimlərimiz (Şafi alimlər) ilə başqalarından mütəşəkkil bir qrup alim, qıtlıq kimi bir bəlanın ortadan qalxması üçün edilən dualarda əllər qaldırılaraq, ovucların arxasının səmaya çevrilməsi;

bunun xaricində hər hansı bir şey istənildiyi zaman isə, ovuc içlərinin göy üzünə çevrilməsi sünnətdir.' demişlərdir." (Nəvəvi, "Şərh-u Səhih-i Muslim", c. 6, s. 190)

----------------------

2. "Allah rəsulu (sallallahu aleyhi və səlləm), Allahdan hər hansı bir şey istədiyi zaman, ovuc içləeinu yuxarıya doğru çevirərdi.

Ancaq bir şeydən çəkinəcəyi zaman, ovuclarının arxasını (yəni əllərin üstünü) yuxarı çevirərdi." (Əhməd b. Hənbəl, "Müsnəd", 4/56)

-----------------------

3. "Allah rəsulu (sallallahu aleyhi və səlləm), əllərini qaldırarkən, içlərini Qibləyə, üstünü isə, öz üzünə qarşı tutardı." Sələfdən bəzi kimsələr də, bu şəkildə dua edərlərlərdi.

Bəziləri:

"Bu şəkildə dua etmək, bir şeydən çəkinib Allah Taala'ya sığınmaqdır." demişlərdir. Əlləri bu şəkildə açmaq, təslim olmanın da bir ifadəsidir...

..."Allah rəsulu (sallallahu aleyhi və səlləm), əllərini qaldırarkən üstünü səmaya, içlərini yerə doğru tutardı. 

Özü bəzi yağış dualarında və Ərəfat'da əllərini bu şəkildə açmışdır."

Muhamməd b. Sirin (rahmətullahi aleyh) belə demişdir:

"Bu şəkildə dua etmək, bir şeyin şərrindən Allah Taalaya sığınmanın və o şeyi istəməməyin ifadəsidir."

(İbn Rəcəb əl-Hənbəli, "Camiu'l-Ulum və'l-Hikəm", 10-cu hədis: "Halal ilə bəslənməyə diqqət edilməsi haqqındadır.",  1. Cild, s. 190)

-------------------------

4. Yağış duasında əlləri yuxarı qaldırmaq müstəhəbdir. Çünki Ənəs (radiyallahu anh) hədisində belə gəlmişdir:

"Allah rəsulu (sallallahu aleyhi və səlləm), yağış duası xaricində heç bir duada əllərini qaldırmazdı. Yağış duasında əllərini o dərəcədə yuxarı qaldırardı ki, qoltuq altının bəyazlığə görülərdi." (Zuhayli, "İslam fiqhi", ll/504)

--------------------

5. Muhamməd b. Hənəfi belə deyir:

4 növ dua vardır:

1- İstək
2- Qorxu
3- Yalvarış
4- Gizli

İstək duasında əllərin içi, qorxu duasında isə, əllərin üstü yuxarıya qaldırılar. ("əl-Fətava əl-Hindiyyə", c. 5, s. 318)

---------------------

6. Xatib Şirbini belə deyir:

"Müsibətin dəfi için dua edilərsə, əllərin üstü yuxarıya doğru, Allah (azzə və cəllə)'dən bir şey istənildiği zaman, içi açıq olduğu halda, əllər yuxarıya doğru qaldırılar." (Muğni'l-Muhtaç, c. 1, s. 325)
 
-----------------------------

7. Hallad b. əs-Saib (əl-Ənsari) radiyallahu anh'dan belə rəvayət edilmişdir:

إن النبي كان إذا سأل جعل باطن كفيه إليه وإذا إستعاذ جعل ظاهرهما إليه

"Nəbi (sallallahu aleyhi və səlləm), Allahdan bir şey istəyəcəyi zaman, ovuc içini Özünə doğru çevirər; 

Əgər bir şeydən Allaha sığınacaqdısa, əlinin üstünü Özünə doğru tutardı."

(Heysəmi, Məcmau'z-Zəvaid, 10/168)

Read 10 times
In order to make a comment, please login or register