İbn Kəsir kimdir, səhv düşüncələri var?


- Əbul-Fida İsmayıl b. Ömər (İbn Kəsir), qiymətli bir tarixçi, bir muhəddis və təfsirçidir. Şafii Məzhəbinə bağlıdır. Hicri 700 ili civarında Şamda doğulmuş, 750də vəfat etmişdir. Müəllimləri arasında İbn Teymiyə də vardır. Bəzi mövzularda onun təsirində qalmışdır. Təfsiri, rəvayət və dirayət metodunu ehtiva edən mötəbər bir qaynaqdır.


 


 “Doğrudan da, Rəbbiniz göyləri və yeri altı gündə yaradan, sonra da Əə ucalan Allahdır.” (Araf, 7/54)  məalındakı ayənin təfsirində bunları söyləmişdir


Bu mövzuda fərqli şərhlər vardır. Lakin izlənməli olan görüş, Malik, Evzai, Sərv, Leys b. Sad, Şafii, Əhməd b. Hənbəl, İshaq b. Rahuyə və bənzəri Sələfi-Saleh alimlərinin fikirləridir. Bu da “Allahın bu “istivasını” (ucalmasını) heç bir keyfiyyətə salmadan, heç bir şeyə bənzətmədən və inkar da etmədən qəbul etmək”-dən ibarətdir.

Read 3.809 times
In order to make a comment, please login or register