İmam Şafinin əbu Hənifə ilə təbərrük etməsi

2-ci xəbər:

Xatib əl-Bağadi:

"O, yəni əbu Hənifə, Kufə əhlindəndir. Xəlifə əbu Mansur, onu Bağdada nəql etmişdir. Orda yaşadı və orda vəfat etdi. Bağdadın şərqində "Məqbərətu'l-Hayzuran"da dəfn olundu. Qəbri, bilinən yerdədir."

Kəvsəri:

Xatibin zikr etdiyi imam Şafi'nin, əbu Hənifə ilə olan təbərrükünü, burda zikr etməsi uyğun olardı. Xatib orda (1. Cild, s. 123) belə rəvayət edir:

"Bizə ---> Qadı əbu Abdullah əl-Huseyn b. Əli əs-Sayməri ---> Ömər b. İbrahim əl-Muqri ---> Mükərrəm b. Əhməd ---> Ömər b. İshaq b. İbrahim ---> Əli b. Meymun xəbər verib dedi:

Şafini belə deyərkən eşitdim:

"Mən, əbu Hənifə ilə, mütləq, təbərrük edirəm. Hər gün onun qəbrinə -ziyarətçi olaraq- gəlirəm. Bir ehtiyacım olduğu vaxt, 2 rükət namaz qılıram. Sonra onun qəbrinə gəlir, onun yanında ehtiyacımı Allah Taala'dan istəyirəm. Ordan ayrılmadan ehtiyacım yerinə gəlir."

Bu sənədin bütün ricalı, Xatibə görə siqa kimsələrdir.

Əbu'l-Əla Səid b. Əhməd b. Əbu Bəkr ər-Razi, "əl-Cəm'u Bəynə'l-Fətva və't-Təqva fi Muhimməti'd-Din və'd-Dunya" kitabında, Bağdad Nizamiyyə mədrəsəsi müdərrislərindən Şafii fəqihi Şərafuddin əd-Diməşqi, imam Şafi'dən rəvayət olunan bu xəbəri təcrübə etdiyini, mühim işlərinin çox tez yerinə gəldiyini rəvayət edir.

(Zahid əl-Kəvsəri, "Tə'nibu'l-Xatib", s. 68-69)

Read 19 times
In order to make a comment, please login or register