"Mənim ümmətimdən, daim Allah Taala tərəfindən dəstəklənən və onlara kömək etməyən xalqın zərər verə bilməyəcəyi bir camaat, qiyamət qopuncaya qədər, heç əskik olmayacaqdır." hədisi

Qurrat b. Əyas (radiyallahu anh)'dan rəvayət edildiyinə görə, Allah rəsulu (sallallahu aleyhi və səlləm) belə buyurmuşdur:

"Mənim ümmətimdən, daim Allah Taala tərəfindən dəstəklənən və onlara kömək etməyən xalqın zərər verə bilməyəcəyi bir camaat, qiyamət qopuncaya qədər, heç əskik olmayacaqdır."

İbn Macə, Sünən tərcümə və şərhi, Müqəddimə: "Rasulullah (sallallahu aleyhi və səlləm)'in sünnətinə tabe olmanın gərəkliliyinə dair varid olan hədislər", hədis no: 6

-------------------

İzahı:

Bu hədis, İslam aləmində, Allah Taala'nın sevgi və köməyi üzərində görsənən bir camaatın, hər dövrdə mövcud olacağını və qiyamətə qədər bu halın davam edəcəyini müjdələyən mahiyyətdədir.

Bu camaatın Allah Taala tərəfindən alacaqları köməyi:

1. 

"• Münkirlərə (inkar edənlərə) qarşı isifadə etdikləri susdurucu hüccətlər;

 • Haqq və həqiqətləri isbatlayıcı bürhanlar; və

 • Qənaət verici dəlillər"

diyə açıqlayan hədis alimlərə görə, bu camaat:

Elm əhlidir.

-----------------

2. 

Kömək və dəstəyi:

"• Qılınclar, 
 • mizraqlar və 
 • bənzəri silahlar"

ilə açıqlayanlara görə isə, bu camaat:

Qazilərdir.

Alimlərin çoxu, birinci görüşdədirlər.

------------------

• Hakim, "Ulumu'l-Hədis" kitabında, imam Əhməd'in bu tayfa haqqında belə dediyini nəql edir:

"Əgər bu tayfa hədis əhli deyilsə, hansı zümrə olduğunu bilmirəm."

• Qadı İyad hədisin şərhində belə deyir:

"Allah rəsulu (sallallahu aleyhi və səlləm), bu tayfa ilə əhl-i Sünnət və'l-Camaat'ı və hədis əhlinin məzhəbinə inananları qəsd etmişdir."

• Buxari, Səhih'ində belə açıqlayır:

"Bu tayfa, elm əhlidir."

• İmam Cəlaluddin əs-Suyuti isə, bu hədisi nəql etdikdən sonra:

"Bu tayfa ilə müctəhidlər qəsd edilmişdir. Çünki müqəllidə alim deyilməz. Bu hədis, ictihad qapısının qiyamətə qədər açıq olduğuna dəlalət edir." demişdir.

• Nəvəvi isə, bu tayfanın müəyyən bir zümrə olmayıb, Allah Taala yolunda xidmət edən:

"Mücahidlər, Fəqihlər, Hədisçilər, Zahidlər və yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirənlər kimi zümrələr içərisində dağınıq halda mövcud olması möhtəməldir. Bu tayfanın müəyyən bir yerdə və cəm halda olmaları gərək deyildir. Müxtəlif ölkələrdə yek digərindən ayrı ola bilərlər." 

diyə izah vermişdir. (bax: ibn Macə'nin Sindi Haşiyəsi, s. 4, Misir/1313)

-----------------

Hədisdə, qiyamət qopuncaya qədər belə bir tayfanın mövcud olacağı bildirilməktədir. 

Qiyamətdən məqsəd, əsl qiyamət olmayıb Ona yaxın bir zamandır. Çünki hədislərlə sabit olduğu yönü ilə, qiyamət yaxınlaşdığında əsən bir külək ilə bərabər, bütün möminlərin ruhları alınacaq, yer üzündə möminlər var olduqca əsl qiyamət qopmayacaq.

Nə vaxt ki, mömin kimsə qalmaz, hamısı vəfat edər və yer üzü kafirlərdən ibarət olarsa, o zaman əsl qiyamət qopar.

Read 28 times
In order to make a comment, please login or register