Maidə surəsi 111-ci ayətin təfsiri-2

Bir zaman Mən həvarilərə: “Mənə və elçimə iman gətirin!”– deyə vəhy etmişdim. Onlar da: “İman gətirdik. Sən də şahid ol ki, biz müsəlmanlarıq!”– demişdilər.

(Maidə/111)

---------------------------------

Təfsiri:

Vəhy, ərəbcə, ilham deməkdir. O, bir neçə qismə ayrılır:

• Cəbrailin peyğəmbərlərə göndərilməsi mənasında bir vəhy;

• Bu ayətdə olduğu kimi ilham mənasında vəhy.

Yəni:

"Mən, onlara ilham etmiş və qəlblərinə belə bir məna buraxmışdım." deməkdir.

Necə ki, uca olan Allahın:

"Rəbbin bal arısına vəhy (ilham) etdi." (Nəhl/68); və

"Musanın anasına vəhy (ilham) etdik." (Qasas/7)

buyruqları, bu qəbildəndir.

• Yuxuda və oyaq ikən bildirmək mənasına da gəlir.

• əbu Ubeydə belə deyir:

"Vəhy etdim, əmr etdim mənasına gəlir."

(Qurtubi, "əl-Cami li Ahkami'l-Quran", Maidə/111 təfsiri)

Read 2 times
In order to make a comment, please login or register