MÜŞKİL HƏDİSLƏR SİLSİLƏSİNDƏN (dəvə sidiyi)

Caner Taslaman'ın studiyada Ebubekir Sifil xocaya hədisin səhihliyini yoxlamaq üçün təklif etdiyi metodlardan biri də dəvə sidiyini içmək oldu. Sözün düzü Canerin bu addımı üzərində düşünsək bu, onun cahilliyindən xəbər verir. Lakin bundan da öncə ümumilikdə hədislərə qarşı qərəzli olduğunu göstərir. Nə üçün belə deyirik? Cavabımız budur:

1. Əvvəla peyğəmbər - aleyhissələm - o hədisdə dəvənin sidiyinin bütün dərdlərə şəfa olduğunu deməyib. Əgər deməyibsə nə üçün kimsə hədisin səhihliyini yoxlamaq üçün dəvə sidiyi içməlidir?! Görəsən Cenar bu nöqtə üzərində düşünmürmü?

2. Məlumdur ki, sidik bədəni zəhərlərdən təmizləmək mexanizmidir. Bu o deməkdir ki, bədənin zəhərləri sidikdə toplanır. Necə ola bilər ki, bədənin zəhərləri nə üçünsə dərman ola bilsin? Bunun cavabı budur ki, Mədinəyə gələn o kəslər çöl ərəbləri olduğu üçün onlara Mədinənin yeməkləri və havası düşməmişdi. Buna görə də xəstələnmişdilər, zatən hədisdə bu açıq şəkildə zikr olunur. Məlumdur ki, səhrada yaşayan bədəvi ərəblərdə dəvələrin südünü və sidiyini içmək adət idi. Peyğəmbər onların orqanizminin düzəlməsi üçün yenidən adət etdiklərinə dönməklərini məsləhət görmüşdür. Bu barədə Əbul-Abbas Əhməd bin Ömər əl-Qurtubi (h. 578-656) “əl-Mufhim limə Əşkələ min Təlxisi Kitəbi Muslim” adlı kitabında (5/19) deyir: “Çünki o insanlar bədəvi ərəblər idilər və dəvələrin sidiyini və südünü içmək, səhrada yaşamaq onların adətidir. Buna görə də şəhərlərə daxil olduqlarında və normal qidalarından, adətlərindən ayrı düşdüklərində xəstələndilər. Peyğəmbər də - salləllahu aleyhi va səlləm – onlara bu yolu göstərdi və beləliklə də öz adətlərinə geri qayıtdıqlarında yaxşılaşdılar, kökəldilər.” əl-Qurtubi'nin zikr etdiyi bu mənaya İmam Muhəmməd bin İdris əş-Şafi də işarə etmişdir. "əl-Umm" kitabında (2/277) deyir: "Vəba onların südlərindən və sidiklərindən başqası ilə tədavi olunar, lakin bunlar bədəvilərdən (xəstəliyi) aradan qaldırmağa ən yaxın olan idi, çünki onların bədənlərinə o yarayırdı." Buradan başa düşürük ki, bu, sidiyin dərman olmağına dəlalət etməz, sadəcə olaraq bədənin alışdığına geri qayıtması növündəndir. Necə ki, narkotik maddələrə, tütün məhsullarına alışmış bədən onları dərhal tərk etdikdə xəstələnmiş bir vəziyyətə düşür və burada tibb əhli belə birinə dərhal kəsməyi məsləhət görmürlər, amma tədricən azaltmağı məsləhət görürlər.

Hətta möhtəməldir ki, bədəvi ərəblər özləri peyğəmbərdən bunu istəyiblər və peyğəmbər də izn verib. Bunun dəlili əl-Vaqidi'nin "əl-Məğazi" kitabında (2/569) keçir. əl-Vaqidi deyir: "Xaricə bin Abdilləh bizə Yezid bin Rumən'dən rəvayət etdi ki, Ureynədən səkkiz nəfər peyğəmbərin - salləllahu aleyhi va səlləm - yanına gəldilər və İslamı qəbul etdilər. Mədinə onlara ağır gəldi və peyğəmbər - salləllahu aleyhi va səlləm - onları öz dəvələrinin yanına göndərdi və müsəlmanların otlağı Zul-Cədr adlı yerdə idi. Orada qaldılar və sağalıb kökəldilər. Onlar peyğəmbərdən dəvələrin südlərindən və sidiklərindən içməyə icazə istədilər və onlara izn verdi.

İstənilən halda Caner'in açdığı bu şou sadəcə bir şoudur, hədislərə qarşı düşmənçiliyini bu cür cahil insanların gözündə xal qazanmaqla ağ günə çıxarmağa çalışır. Amma bir az dərindən düşündükdə bu metodun nə qədər gülünc olduğu anlaşılır.

Hətta peyğəmbərin - aleyhissələm - sidik icməyi müalicə olaraq tövsiyə etməsinin xəta olduğu isbat edilsə belə bu, hədisin batil olduğunu gərəkdirməz, çünki peyğəmbərimizin - salləllahu aleyhi va səlləm - dünyəvi bir işdə xəta etməsi mümkündür.

Read 1.857 times
In order to make a comment, please login or register