Peyğəmbər Əlini xəlifə təyin etmişdirmi?

Şiə  saytı  yazır:  Səhabə  Hz.Peyğəmbərə  "ən  yaxın  qohumlarını  xəbərdar  et"  deyə  əmr  edildiyi missiyasının  ilk  günlərindən  bəri,  vəsiyyətin  Əli'nin  xəlifə  təyin  edilməsi  mövzusunda  olduğunun  fərqində  idi  ki,  o  ilk  günlərdə  qohumlarını dəvət  etmiş və  islamın çağırışını  yaymışdır.

"Mənə  Fəzl  b.Səhl  xəbər  verdi,  dedi  ki:  Mənə Əffan  b.Muslim  anlatdı,  dedi  ki:  Əbu  Əvanə  mənə  Osman  b.Muğirə'dən,  o  Əbu  Sadiq'dən,  o  da Rabiyə  b.Nəcid'dən  anlatdı,  dedi  ki:  Biri  Əli'yə dedi  ki:  "Ey  Möminlərin  Əmiri!  Necə  oldu  ki, əmilərin  varkən, Allah rəsulu (sallallahu aleyhi və səlləm)"ə  niyə  sən  varis  oldun?" Əli  dedi  ki:"Rəsulallah,  Abdulmuttalib  oğullarını  yığıb  onlara  ziyafət  çəkdi.  Onlar  da  doyana  qədər  yemələrinə  baxmayaraq, yemək  sanki  heç  toxunulmamış  kimi  eləcə  qaldı!  Sonra  su gətirtdi,  doya doya  içdilər.  Buna  baxmayaraq  su sanki  heç  toxunulmamış  kimi  qaldı!  Arxasından belə  buyurdu:  "Ey  Abdulmuttalib  oğulları!  Mən, xüsusi  olaraq  sizlərə,  ümumi  olaraq  da  bütün  insanlara  peyğəmbər  olaraq  ğöndərildim.  Bu  möcüzədən  gördüklərinizi  gördünüz!  (İndi  söyləyin) Qardaşım,  dostum  və  varisim  olmağa  qarşılıq, hansınız  mənə  beyət  edəcək?"  Kimsə  ayağa  qalxmadı!  Oradakıların  yaşca  ən  kiçiyi  olmağıma  baxmayaraq  yalnız  mən  ayağa  qalxdım!  Rasulullah oturmağımı  istədi.  Bu  təklif  tam  üç  dəfə  təkrarlandı.  Hər  dəfə  (mənə)  "Otur!"  deyirdi.  Nəhayət  üçüncü  dəfə  ayağa  qalxdığımda,  mübarək  əlini  əlimə  qoydu,  sonra  dedi  ki:  "Sən  mənim  qardaşım, səhabəm,  varisim  və  vəzirimsən."  İşdə  buna  görə əmi oğluma  (Rasulullah'a),  digər  əmilərim  durarkən  mən  varis  oldum".  (Həsais,  İmam  Nəsai,  s  6465,  62) 

Cavab: Bu  hədis  məchul  ravisi  olması  və  isnadındakı  illət  səbəbiylə  münkərdir. İmam  Əhməd'ə  Əbu  Sadiq'in  Rabiyə  bin  Nəciddən  onunda  Əli'dən  olan  rəvayəti  haqqında  soruşuldu.  O  bu  rəvayətin  əsas  ravisi  Əbu  Əvanə'nin  səhv  etdiyini  söyləyərək  cavab  vermişdir.  O bunu  iki  dəfə  rəvayət  etmişdir.  İlki  yuxarıda  gördüyünüz,  ikincisi  isə  Meysərə  əl  Kindi'nin  daxil olduğu  tamamilə  fərqli  bir  isnada  malikdir.  İmam  Əhməd  zikr  etdi  ki,  Musa  bin  İsmayıl  dedi  ki, o  bunu  Əbu  Əvanə'dən  iki  dəfə  eşitmişdir.  İlki Əbu  Əvanə'nin  yaddaşından  ikincisi  isə  onun  kitabından.  O ilk  rəvayətin  xətalı  olduğu  və  ikinci   isnadın  isə  doğru  olduğu  nəticəsinə  varmışdır..... (Bax:Muntəhab  min  əl-iləl  lil-Həllal,  s.207-208,  #119)

Qeyd:  Doğru  isnadda  olan  Meysərə  əl  Kindi  də məchul bir  ravidir.

İmam  Zəhəbi  bu  hədisi  münkər  saymışdır.  Əz Zəhəbi  Rabiyə  bin  Nəcid  haqqında  'Mizan'da  belə  demişdir: "Olduqca  çətin  bilinməkdədir  və  Əbi Sadiq  ondan  münkər  hədis  rəvayət  etmişdir"...…. (Mizənul-i'tidal,  c.2,  s.45,  2758)

Albani  bu  rəvayətin  isnadını  zəif  saymışdır…... (Silsilə  əl-Əhədis  ət-Daifə  vəl-Məvduə,  c.12,  s.646,  5793)

Bu  səbəblə  İmam  Nəsai'nin  "Həsais"ində  gələn hədis münkərdir  və  rədd  edilər. Bu  hədis  Hz.Əli'nin  Hz.Peyğəmbərin  xəstəliyi əsnasında  vəfatından sonra kimin  xəlifə  olacağı   haqqında  heç  bir  fikir  sahibi  olmadığını  bildirən rəvayətə  müxalifdir.  (Bax,  Səhihul  Buxari, 4447)

Öndə  gələn  sünni  uləma  Hz.Peyğəmbərin  Hz. Əli'ni  xəlifə  təyin  etməsiylə  əlaqədar  bütün  rəvayətləri  ələ  aldıqdan  sonra  bu  cür  rəvayətlərin  hamısının  çox  zəif  və  sabit  olan  səhih  rəvayətlərə müxalif  olacaq  şəkildə  etibarsız  olduqları  nəticəsinə  varmışdılar.

Əhməd  İbni  Teymiyyə  yazır:  "Əhl'ul  Nəql'in  ( hədis  əhlinin)  qatında  Hz.Peyğəmbərin  Əli'ni  xəlifə  təyin  etdiyini  isbat  edən  səhih  bir  şey  yoxdur.  Ancaq  Əbu  Bəkr'in  xilafətini  isbatlayan  səhih  hədislər  vardır".  (Minhəcus  Sunnə,  c.6,  s.317318)

İbni  Kəsir ( rahiməhullah )  yazır:  "Bir  çox  cahil  şiə  və  axmaq  hekayə  izah  ediciləri  Hz.Peyğəmbərin  xəlifəliyi  Hz. Əli'yə  miras  buraxdığını  uydurmuşlar  ki,  bu  yalan,  böhtan  və  dəhşətli  bir  uydurmadan  başqa  ( bir  şey)  deyildir".  (Əl-Bidayə  vən  Nihayə,  c.7,  s.225 ) 

Molla  Əli  əl  Qâri ( rahiməhullah ) yazır:  "Bəzi  muhəqqiqlər  dedi ki,  Mənzilət  hədisi  xaricində  "ya(Əli)"  nidasıyla Əli'nin  qəyyum  təyin  edilməsi  haqqındakı  bütün rəvayətlər, mövzudur (uydurmadır)". (Əsrarul  Mərfua fil  Əhbəril  Məvzua,  s.376,  614)

İmam  Əl  Qurtubi ( rahiməhullah )  yazır: "Əksər  Şiələr  və  rafizilər,  batil  və  yalan  hədislər  gətirərək, Nəbinin  Hz. Əli'ni  xəlifə  təyin  etdiyini  söyləyən  saxta  dəlillər meydana  gətirmişlər  və  iddia  etmişlər  ki,  onlar bunlara  görə  təvatür  dərəcəsindədir. Bunların  hamısı  mürəkkəb  yalanlardır.  Əgər  bu  səhih  bir  şey olmuş  olsa  idi,  yaxud da  Səhabənin  qatında  bilinən  olsaydı,  Səhabələr  bunu  Səqifə  günü  zikr  edər və  ona  dönərdilər.  Əli  də  bunu özü üçün  hüccət  ( dəlil)  olaraq  zikr  edərdi.  Ayrıca  onun  bunun  kimi bir  məsələdə  sükut  etməsi caiz  olmazdı. Çünki  bu Allah'ın  haqqı,  Nəbinin  haqqı,  özünün  haqqı  və bütün  müsəlmanların  haqqıdır.  Üstəlik  Əli'nin elmdəki  əzəməti,  dindəki  möhkəmliyi  bilinməkdədir  və  şücaəti  Allah'ı  diniylə  əlaqədar  məsələlərdə  kimsədən  qorxmamasını tələb  etməkdədir.... Necə  ki,  ona  müxalifət  etdiklərində  Muaviyyə'dən  və  Şam  əhlindən  qorxmadı.  Əlavə  olaraq  Hz. Osman  şəhid  edildiyində  müsəlmanlar  ictihadlarına  söykənərək  Hz.Əli'ni  xəlifə  seçdilər.  Nə  Əli, nə  də  başqa  bir  səhabə,  bu  mövzuda  bir  nass  zikr etmədilər.  Qəti  bir  şəkildə  bilinməkdədir  ki,  onu iddia  edən  kimsə  yalançıdır".  (əl-Mufhim  limə  əşqalə  min  təlhisi  Kitabi  Muslim,  c.4,  s.558-559/  c.4,  s. 557)

Read 44 times
In order to make a comment, please login or register