Ruzi nədir?

ər-Rəzzaq olan Allah və ruzi:

Ruzi nədir?

Ruzi, əhl-i sünnətə görə, canlının (halal olsun və ya olmasın) qidalandığı şeylərdir. Mötəzilə isə, ruzinin, məşru mülk (yəni halal) olaraq qidalandığı şeylərdir, demişdir.

Rəzzaq isminin şərhi:

Ruziləri və ruzi verdiyi məxluqları yaradan, ruzilərini onlara çatdıran, ruzilərindən faydalanmalarını təmin edən, heç şübhə yoxdur ki, Allahdır.

Ruzilər 2 qisimdir:

1. Bədən üçün olan (yeməklər kimi) zahiri ruzi;

2. Batini ruzi (yəni ruhun ruzisi)

Batini ruzi, mərifətlər və mükaşifələrdir ki, bunlar, qəlblər üçün hazırlanmış ən şərəfli ruzilərdir. Çünki bunun insan üçün təmin etdiyi fayda, əbədi həyatdır; zahiri olan ruzinin səmərəsi isə, müəyyən bir vaxta qədər, bədənin gücünü, qüvvətini təmin edər.

Tənbeh:

Rəzzaq ismindən qulun nəsibi, 2 şey ola bilər:

1. Bu vəsfin həqiqi sahibinin Allah olduğunu bilməsi, Ondan başqa kimsənin buna layiq olmadığını yaxşıca başa düşməsidir. Beləcə, ruzini, ancaq Ondan gözləyər. Bu xüsusda, Ondan başqasına etimad və təvəkkül etməz.

2. Qulun, (Allahın) özünə rəhbər olacaq bir elm, öyrədən bir dil, sədəqə verib mənfəət təmin edən bir əl verdiyini bilməsidir. Bunlar, söyləyəcəyi gözəl sözlər və görəcəyi gözəl işlər vasitəsilə, qəlblər üçün şərəfli ruzinin təmin edilməsinə yol açarlar.

Allah bir qulunu sevdiyində, xalqın ona olan ehtiyacını artırar.

(Maddi və ya qəlbi) Ruzilərin xalqa çatması babında, Allah ilə qul arasında vasitə olduğu müddətcə, (o) vəsfdən bir nəsib almış olur. Allah rəsulu (sallallahu aleyhi və səlləm) belə buyurmuşdur:

"Allahın əmr etdiyini istəyərək verən əmin bir xəzinədar, heç şübhə yoxdur ki, sədəqə verənlərdən biridir."

Qulların əlləri, Allahın xəzinələridir.

• Əllərini, bədənlərin ruzilənməsi üçün səfərbər edən;

• Dilini, qəlblərin ruzilənməsi üçün ayaqda tutan

kimsə, bu sifətin savabına nail olacaq kimsələrin ən şərəflisidir.

(İmam Ğazzali, "əl-Maqasidu'l-Əsna fi şərhi Əsmaullahi'l-Husna", "Rəzzaq isminin şərhi")

Read 7 times
In order to make a comment, please login or register