Digər səmavi kitablarda Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) gələcəyinə dair işarələr var idi?

Sualın detalları
Digər səmavi kitablarda Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) gələcəyinə dair işarələr var idi?
The Answer

Dear Brother / Sister,

Rahib Bahira kimi, bir çox Xristian və Yəhudi alimi, Rəsulu Əkrəm Əfəndimizin sifətlərini kitablarında görmüşlər və "Bəli, kitablarımızda Məhəmmədi Ərəbinin (s.ə.s.) sifətləri yazılıdır" deyərək, doğru bir etirafda olmuşlar. Bu etirafa baxmayaraq, yenə də bir çoxu İslamın şərəfiylə şərəflənməkdən məhrum qalmışlar.

Bu bənzərsiz bəxtiyarlığa çatanlar arasında isə bunları saya bilərik: Abdullah bin Salam, Vehb bin Münebbih, Əbu Yasir, Şamul, Esid və Səhləbə bin Sayə, İbni Bünyamin, Muhayrık, Kabü'l-Ahbar, Dağatır, İbni Nafur və Carud.1

Qurani Kərim, əhli kitabın bu haqqpərəst alimlərindən bu ayəsiylə bəhs edər:

"İman edənlərə düşmənlikdə insanların ən şiddətlisi olaraq sən, əlbəttə Yəhudiləri və Allaha ortaq qoşanlarıtapacaqsan. İman edənlərə məhəbbətdə ən yaxın kəslər olaraq da, əlbəttə 'Biz Xristianlarıq' deyənləri tapacaqsan. Çünki onların içində elm sahibi keşişlər və özlərini ibadətə vermiş rahiblər vardır; onlar böyüklük də göstərməzlər. "Peyğəmbərə endiriləni dinlədikləri zaman, dost olduqları həqiqətlərdən duyğulanaraq gözlərinin yaşla dolub daşdığını görərsən. Onlar, 'Ey Rəbbimiz, iman etdik' deyərlər. Sən də bizi, haqqa şahidlik edən möminlərlə birlikdə yaz' deyərlər. "2

 

1. Hüseyn əl-Cisri, Risaləyi Hamidiye, Terc., s. 55-56; Bədiüzzaman Səid Nursi, Məktubat, s. 168-169

2. Maidə Surəsi, 82-83

 

Saleh Suruç

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 5.239 times
In order to make a comment, please login or register