Peyğəmbərimiz (s.ə.s.)in ana və atası əhli cənnətdir?

Sualın detalları
Peyğəmbərimiz (s.ə.s.)in ana və atası əhli cənnətdir?
The Answer

Dear Brother / Sister,

Peyğəmbərimiz (s.ə.s.)in ana və atasının imanları mövzusundakı İslam alimlərinin fikirləri nələrdir?

İslam alimləri ittifaqla bu xüsusu ifadə etmişlər.

 

"Həzrəti İbrahimdən (ə.s.) gələn və Rəsulu Əkrəmi (s.ə.s.) nəticə verən nurani silsilənin fərdlərinin heç biri, haqq dinin nuruna laqeyd qalmamışlar və küfrün qaranlıqlarına məğlub olmamışlar. Heç birinin təmiz könlü şirk və küfr ilə çirklənməmişdir. "1

 

Bu xüsusu qeyd etdikdən sonra, Sevimli Peyğəmbərimiz (s.ə.s. )in ata və anasının imanları məsələsi üzərində dayanaq.

 

Bir-birinə yaxın izahlarla bir çox İslam alimi, Peyğəmbər Əfəndimizin möhtərəm ata və analarının axirətdə necat əhli olacaqlarını açıq və qəti bir şəkildə dəlilləriylə ortaya qoymuşlar.

 

Bu izah tərzlərini beləcə sıralaya bilərik:

1) Hz. Abdullah ilə Hz. Amine, Əfəndimizə peyğəmbərlik vəzifəsi verilmədən çox əvvəl vəfat etmişlər. Bu səbəbdən Fetret Dövründə yaşamışlar və "Əhli Fetret"dən sayılarlar. Fetret Dövründə vəfat edənlərə isə əzab yoxdur.

Bir gün, biri böyük alimlərdən Şerefüddin Münaviyə,

"Peyğəmbərimiz (s.ə.s. )in ata və anası Cəhənnəmdədir?" deyə soruşar.

Münevi Həzrətləri hiddətlə,

"Rəsulu Əkrəmin ata və anası fetret zamanında vəfat etmişlər. Peyğəmbər göndərilmədən əvvəl isə əzab yoxdur" cavabını verər. 2

Özünə bir peyğəmbərin dəvəti çatmayan kimsənin axirətdə əzab görməyəcəyi ayə və hədislərlə sabitdir. 3 Peyğəmbər Əfəndimizin ata və analarına da keçmiş peyğəmbərlərdən heç birinin dəvətinin çatmadığı tarixən sabitdir. Bu halda, tərəddüdsüz söyləyə bilərik ki, onlar da necat əhlidirlər və axirətdə əzab görməyəcəklər.

 

2) Rəsulu Əkrəmin möhtərəm ata və analarının şirk əhli olduqları sabit deyil. Əksinə, onlar, Zeyd bin Əmr bin Nüfeyl, Varaka bin Nevfel və bənzərləri kimi böyük ataları İbrahimdən (ə.s.) gələn inanc və adətlərlə əməl edən "Hanif"lərdəndirlər.

 

3) Sevimli Peyğəmbərimiz (s.ə.s. )in ata və analarının şirk əhli olmadıqlarının bir dəlili də, "Mən mütəmadi olaraq təmiz ataların sulbünden, təmiz anaların rəhmindən gəldim"4 hədisi şərifidir.

 

Qurani Kərimdə müşriklər "necis kəslər" olaraq səciyyələndirilmişlər. 5 Təmizlik ilə pislik, iman ilə şirk, mömin ilə müşrik arasında tezad olduğuna görə, yuxarıda qeyd etdiyimiz hədis ölçüsü işığında, Rəsulu Əkrəmin əcdadından heç birinin küfr və şirk kimi mənəvi çirklərə bulaşmadığını qəbul etmək vacib olar. 6

 

Bütün bunlardan sonra məsələni beləcə yekunlaşdıra bilərik: "Rəsulu Əkrəmə (s.ə.s.) Allah tərəfindən rəhmət olduğu xitab edilərkən, parlaq Peyğəmbərlik və Risalət Günəşi hələ doğulmadan açıq-aşkar nuru daşıyan bir ana atanı, övladının bolluq və nurundan məhrum fərzetmək, həm ədəbə, həm məntiqə müvafiq deyil. Xüsusi ilə, Rəsulu Əkrəmin möhtərəm ana və atasının həyatları, Cahiliyyə Dövründə keçmişdir. Risaləti Ahmediyye zamanını idrak etməmişlər."

 

Elə isə, bu barədə möminin bilməsi və qəbul etməsi lazım olan xüsus budur:

"Rəsulu Əkrəmin (s.ə.s.) ata və anaları əhli necattır və əhli Cənnətdir və əhli imandır. Cənabı Haqq, Həbibi Əkrəminin mübarək ürəyini və o ürəyin daşıdığı şəfqətini əlbəttə təhqir etməz. "7

 

Bu dördlük də bu həqiqəti çox gözəl dilə gətirməkdədir:

"İki cihangüneşi, bürcü səadətdə ikən

Valideyninə Mövla nə qədər verməyə şərəfi,

Çeşmi insaf ilə ey dil, nəzər gavvasa

Alıcak dürrini çölə təyin edərmi sədəfi?"

[İki dünyanın günəşi olan Hz. Məhəmməd (s.ə.s.) səadət bürcündə ikən, Cənabı Haqq, ana atasına necə şərəf verməz ki?

Ey könül! İnsaf gözüylə dalğıca diqqətlə bax; incini alar da, sədəfini heç çölə atarmı?>

 

1. Məktubat s. 397; Təcrid Tərcüməsi, 4/537

2. Təcrid Tərcüməsi, 4/539

3. İsra Surəsi, 15

4. Kaadı İyaz, 1/183

5. Tövbə Surəsi, 28

6. Təcrid Tərcüməsi, 4/546

7. Bədiüzzaman Səid Nursi, Məktubat, s. 398

 

Saleh Suruç

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 4.914 times
In order to make a comment, please login or register