Peyğəmbərimizin uşaqları haqqında məlumat verərsiniz?

Sualın detalları
Peyğəmbərimizin uşaqları haqqında məlumat verərsiniz?
The Answer

Dear Brother / Sister,

Rəsulu Əkrəm Əfəndimizin üçü kişi Qasım, Abdullah, İbrahim dördü qız olmaq üzrə yeddi uşağı doğulmuşdur. Bunlar doğuş sırasıyla (Qasım, Zeynəb, Rukayye, Ümmü Gülsum, Fatimə, Abdullah, İbrahim) adlarını daşımışlar. Bu yeddi uşağın altısı Həzrəti Xədicədən, yeddincisi Misirli Həzrəti Mariyeden idi.

 

İbni İshak, Peyğəmbərimizin (Tahir) ilə (Tayyib) adında iki övladı daha olduğunu söyləməkdə isə də bunların Abdullahın sifətləri olduğu bildirilmişdir.

 

1) Qasım:

 

Rəsulu Əkrəmin ilk uşağı Qasım idi. Bu səbəbdən ləqəbi: əbul-Qasım (Qasımın atası) oldu. Həzrəti Peyğəmbər, əbul-Qasım adı ilə çağırılmasından xoşlanardı. Səhabələr də özünü bu adla çağırardılar. İbni Sada görə, Qasım iki il yaşadı. Məkkədə vəfat etdi. Rəsulu Əkrəmin uşaqları içində ilk ölən: Qasım oldu.

 

2) Zeynəb:

 

Peyğəmbərimizin ən böyük qızı idi. Qasımdan sonra doğulmuşdu. Zeynəb doğulduğu zaman, Rəsulu Əkrəm otuz yaşında idi. Məkkədə doğulmuş olan Zeynəb, Hicrətin səkkizinci ili Mədinədə vəfat etdi. 

 

 

3) Rukayye

 

Rəsulu Əkrəmin ikinci qızı idi. Doğulduğu zaman Həzrəti Peyğəmbər Əfəndimiz, otuz üç yaşında idi. Rukayye atasının Peyğəmbərliyindən əvvəl, Ebu ləhəbin oğlu, Utbe ilə nişanlanmışdı. Rəsulu Əkrəm, xalqı İslama dəvətə başlayınca Əbu ləhəb, oğulunu çağırdı:

 

- "Oğulum! Məhəmmədin qızından ayrılmayacaq olsan, mən səndən ayrılaram." dedi. Utbe də atası Ebu lehebin təşviqiylə "Rukayye"ni buraxdı. O zaman Rukayye, Həzrəti Osman ilə evləndi. Habeşistana köç edən ilk karvana Həzrəti Osman, arvadı Həzrəti Rukayye ilə birlikdə qatılmışdı. Həzrəti Osman, Habeşistandan Məkkəyə dönmüş, oradan da Mədinəyə hicrət etmişdi. Rukayye, Bədr gazası günlərində xəstələnmiş, buna görə Həzrəti Osman, Bedr müharibəsində ola bilməmiş, hətta arvadı başında qaldığı üçün, bəhanəlilər arasına qoyulmuşdu.

 

 

4) Ümmü Gülsüm:

 

İslam gəlmədən əvvəl doğuldu. Anası həzrəti Xədicədir. Ümmü Gülsüm İslam gəlmədən əvvəl Əbu Ləhəbin ikinci oğlu Uteybe ilə nişanlanmışdı. İslam gəlincə Əbu Ləhəb iman etmədi və İslamın çox azğın bir düşməni oldu. Onun haqqında (Təbbət) surəsi nazil olunca oğluna Ümmü Gülsümdən ayrılmasını söylədi. O da atasını dinliyerek ayrıldı.

 

Bədr müharibəsinin sonunda, Həzrəti Rukayyenin ölümündən bir il sonra, Hicrətin üçüncü ili, Həzrəti Osmanla evləndi.

 

5) Fatimə:

 

Rəsulu Əkrəmin ən kiçik və lakin ən sevimli qızı idi. İlahi vəhy ilk gəldiyi zaman, Məkkədə doğuldu. Hicrətin ikinci ili Mədinədə Həzrəti Əli ilə evləndi. Evləndikləri zaman Həzrəti Fatimə 15, Həzrəti Əli 24 yaşında idi. Rəsulu Əkrəm, qızı Fatimə üçün, yataq çarşafı, iki əl dəyirmanı, bir dəridən hazırlanmış su qabı, Həzrəti Fatimə, dəyirmanlarla su dərisini, bütün ömrü boyunca istifadə etmişdi.

 

Rəsulu Əkrəm Həzrəti Əli ilə Həzrəti Fatimənin yaxşı dolanmasını istər, aralarında ixtilaf çıxarsa, onları barışdırardı. Bir gün Əli, Fatiməyə şiddətli bir rəftar etmiş, Fatimə də Rəsulu Əkrəmə müraciət edərək Əlini şikayət etmişdi. Fatimədən sonra, Əli gəlmiş, o da Fatiməni şikayə etmiş, lakin Rəsulu Əkrəm ikisin də barışdırmışdı.

 

6) Abdullah:

 

Hicrətdən əvvəl, on birinci ili Məkkədə anadan oldu: Üç ay yaşadı. Kiçikkən öldü. "Tahir və Tayyeb" Abdullahın digər adları idi.

 

7) İbrahim:

 

Rəsulu Əkrəmin ən kiçik uşağı və ən kiçik oğlu idi. Hicrətin səkkizinci ili Mədinədə doğuldu. İbn İshaka görə, Rəsulu Əkrəmin İbrahimdən başqa bütün uşaqları, Peyğəmbərlikdən əvvəl doğulmuşlar. İbrahim, Misirli Həzrəti Mariyeden dünyaya gəlmiş, Həzrəti Aişənin rəvayətinə görə, on yeddi və ya on səkkiz aylıqkən vəfat etmişdi.

 

 

İbrahim öldüyü zaman günəş tutulmuşdu. Xalq, günəş də matəmə qatıldı, deyincə Rəsulu Əkrəm:

 

- "Günəş ilə ay, Allahın ayələrindəndir. Bir faninin ölümü üzündən tutulmazlar!" deyə xitabda olaraq, müsəlmanları belə səhv anlayışlardan uzaqlaşdırmışdı.

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 8.236 times
In order to make a comment, please login or register