Peyğəmbərimizin yaşlı xanımlarla evləndiyi ifadə edilir.

The Details of the Question
Peyğəmbərimizin yaşlı xanımlarla evləndiyi ifadə edilir. Peyğəmbərimizin xanımlarının doğum tarixlərini bildirərsiniz?
The Answer

Dear Brother / Sister,

Peyğəmbər Xanımlarının Doğum Tarixləri

 

1. Xədicə binti Hüveylid: Hz. Peyğəmbərin ilk xanımıdır. Qırx yaşında Rəsulullahla evləndiyi qəbul edilir və Hz. Peyğəmbərdən on beş yaş böyük olduğu düşünülsə M. 556 ilində dünyaya gəlmiş olmalıdır. İyirmi səkkiz yaşında Hz. Peyğəmbərlə evləndiyi qəbul edilsə, M. 568 tarixində doğulmuş olacaq. (1)

 

2. Aişə binti Əbubəkr (r.ə.): Hz. Əbubəkrin qızıdır. Peyğəmbərliyin gəlişindən on il sonra, 50 yaşında ikən yoldaşı Hz. Xədicəni itirən peyğəmbərimiz (s.ə.v.) özünə həm ev işləri və uşaqlarının baxımında köməkçi olacaq, həm də İslama dəvət fəaliyyətlərində dəstək olacaq yoldaşlara ehtiyacı vardı. Bunun üçün bir tərəfdən yaşlı və dul bir qadın olan Sevdeni, kənar yandan da ən yaxın yoldaşı olan Hz. Əbubəkrin qızı Hz. Aişəni istədi.

 

Hz. Peyğəmbərin bu istəyi, vəhyin başlanğıcından 10 il sonradır. Hz. Aişə vəhy başlanğıcından beş altı il əvvəl doğulmuşdur. Bu səbəbdən Hz. Aişənin peyğəmbərimizlə evləndiyi yaşın 17-18 olduğu ortaya çıxar.

 

 

Hz. Aişənin evləndiyi zaman yaşının böyük olduğunu, bacısı Əsmənin bioqrafiyasından qəti olaraq anlayırıq. Köhnə bioqrafiya kitabları Əsmədən bəhs edərkən deyirlər ki: "Əsmə 100 yaşında ikən, hicrətin 73-cü ilində vəfat etmişdir. Hicrət vaxtında 27 yaşında idi. Hz. Aişə bacısından 10 yaş kiçik olduğuna görə, onun da hicrətdə tam 17 yaşında olması zərurət edər. Ayrıca Hz. Aişə, Hz. Peyğəmbərdən əvvəl Cübeyrlə nişanlanmışdı. Demək evlənəcək bir qız idi." (2)

 

 

3. Sevde binti Zemə: Peyğəmbərliyin onuncu ilində, əlli yaşlarında və ya əlli beş yaşında Hz. Peyğəmbərlə evlənmişdir.(3) Rəsulullahdan beş yaş böyük olduğu düşünülsə, M. 566 ilində doğulmuş olmalıdır. Evləndiyində əlli yaşında olduğu qəbul edilsə, Hz. Peyğəmbərlə yaşıtdır və M. 571-də doğulmuşdur.

 

4. Zeynəb binti Huzeyme: Hicrətin ikinci və ya üçüncü ilində (624 və ya 625) otuz yaşlarında ikən Hz. Peyğəmbərlə evlənmişdir.(4) M. 625-də otuz yaşında ikən evləndiyi qəbul edilsə, doğumu M. 595 olar.

 

5. Ümmü Sələmə: Onun iyirmi altı və ya iyirmi yeddi yaşlarında M. 622-də Mədinəyə hicrət etdiyi düşünülsə; 622-27= 595-i göstərər. Bu təqdirdə, təxminən 595 ilində (altıncı əsr sonlarında) dünyaya gəlmişdir. (5)

 

6. Hafsa binti Ömər: H. 41/ M. 661- 662 ilində Mədinədə vəfat etdi.(6) Hicrət əsnasında otuz yaşında olduğu fərz edilsə, yetmiş bir yaşında vəfat etmiş olar. 661- 71 = 590 edər ki, doğumu altıncı yüz ilin sonlarına rast gəlməkdədir.

 

7. Zeynəb binti Cahş: Hicrətin beşinci ili, Zilkade ayında (Mart 627) otuz beş (və ya 36) yaşında ikən Hz. Peyğəmbərlə evlənmişdir.(7) 627-35 = 591. Bu təqdirdə 591-də doğulduğunu çıxara bilərik.

 

8. Hz. Cüveyriye: Hicrətin beşinci ilində (626- 627) bəni Mustalık Gazası sonrası Rəsulullahla evlənmiş bir duldur. Bəni Mustalık qəbiləsi rəisinin qızı idi. Və əri eyni gazada Müsəlmanlar tərəfindən öldürülmüşdü.(8) İyirmi yaşında dul qaldığı və eyni yaşda Hz. Peyğəmbərlə evləndiyi fərz edilsə, , M. 606 və ya 607-də doğulmuş olar.

 

9. Ümmü Həbibə: Hicri 59/ M. 678 tarixində vəfat etmişdir.(9) Hicrətin yeddinci ilində iyirmi yaşında ikən Hz. Peyğəmbərlə evləndiyi var sayılsa, 79 yaşında vəfat etmiş olacaq. 678- 79 = 599-dır. Bu təqdirdə təxmini doğum ili M. 599-dur və altıncı əsrin sonlarında doğulmuş olmalıdır.

 

10. Safiyye binti Huyey: Hicrətin 50-ci (və ya 52-ci) ilində vəfat etmişdir.(10) H. 50-ci ili M. 670 ilinə rast gəlməkdədir. Hicrət ilinə qədərki yaşı iyirmi qəbul edilsə; 70 yaşında vəfat etmiş olar. 670 - 70 = 600 olar. Bu təqdirdə M. 600-də (bir başqa deyişlə, altıncı əsrin sonlarında və ya yeddinci əsrin başlarında) dünyaya gəldiyi deyilə bilər.

 

11. Hz. Meymune: Hicrətin yeddinci ilində, və böyük ehtimalla o ilin Zilhicce ayında (629 Mart) Məkkədə 36 yaşında ikən Hz. Peyğəmbərlə evlənmişdir.(11) 629- 36 = 593 olduğuna görə; M. 593 doğulan olmalıdır.

 

Bunu ifadə edək ki, yuxarıdakı tapdığımız rəqəmlər qəti rəqəmlər deyil, təqribi və təxmini tarixlərdir. Kimi tarixlər Bəzi qəbullara dayanır. Zaman zaman normal insan ömürünü nəzərə alaraq yaş əlavə etdik. Məsələn, İyirmi il yerinə on beş il əlavə etsəydik, fərqli doğum tarixlərinə çatmış olacaydıq.

 

Qeydlər:

1- İbni Həbib, s. 77; İbni Sad, VIII, 7, 35- 115, 153 vd. Hamidullah, II, 730. Sarıcıq, s. 52; Axıq, I, 300; Xoşbəxt- Döğen, II, 715 vd.

2- Xatəmul ənbiya Hz. Məhəmməd və həyatı, Əli Himmət Berki, Osman Keskioğlu, s. 210; krş. Taberi, I, 1768; Hamidullah, II, 732; Xoşbəxt - Döğen, II, 725 vd. Sarıcıq, s. 216.

3- İbni Həbib, s. 80; İbni Hişam, I, 351; Taberi, I, 1767; İbnül -Əsir, III, 131; Hamidullah, II, 731; Sarıcıq, s. 218; Axıq, I, 301

4- İbni Həbib, s. 85; Hamidullah, II, 734.

5- Hamidullah, II, 735; Xoşbəxt- Döğen, II, 739; Heyət, 450- 451.

6- Hamidullah, II, 733; Xoşbəxt- Döğen, II, 735; Axıq, I, 301;Heyet, s. 256- 257.

7- Hamidullah, II, 735; Xoşbəxt- Döğen, II, 744- 746; Axıq, I, 303; Heyət, s. 475.

8- İbni Həbib, s. 89- 90; Hamidullah, II, 737; Xoşbəxt- Döğen, II, 750- 752; Axıq, I, 304; Heyət, s. 141.

9- İbni Həbib, s. 89- 90; Hamidullah, II, 739; Xoşbəxt- Döğen, II, 753; Axıq, I, 304; Heyət, s. 445.

10- İbni Həbib, s. 90- 90; Hamidullah, II, 740; Xoşbəxt- Döğen, II, 757- 758; Axıq, I, 305; Heyət, s. 379- 380.

11- İbni Həbib, s. 109; Hamidullah, II, 741; Xoşbəxt- Döğen, II, 759- 760; Axıq, I, 305; Heyət, s. 307- 308.

 

Qaynaqlar:

ibni Həbib, əl-Muhabbar, Haydarabat, 1361.

İbni Sad, et -Tabakat, leyden, 1904- 12.

İbnü'l- Əsir, Üsdü'l- Ğabe, Qahirə, 1280.

Taberi, Tarihu'r-Rusül vəl- Müluk, Leyden 1897 vd.

Məhəmməd Hamidullah, İslam Peyğəmbəri, I- II, Çev. Saleh Tuğ, Mədəniyyət Nəşriyyat, İstanbul 1980.

Heyət, Səhabələr Ensiklopediyası, Tərcüməçi Qəzeti Nəşri, İstanbul ty.

Xoşbəxt, İsmayıl- Döğen, Şaban Səhabələr Ensiklopediyası, I- II, Yeni Asiya Qəzeti Nəşriyyatı, İstanbul 1993.

Axıq Vəcdi, (redaktor) Bütün İstiqamətləriylə Əsri Səadətdə İslam, I- V, Bəyan Nəşrləri, İstanbul 1994.

Sarıcıq, Murad Hz. Məhəmmədin Çağırışı, Nəsil Nəşrləri, İstanbul 2006.

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 5.565 times
In order to make a comment, please login or register