Qurban kəsmək kimlərə vacibdir? Kimlər qurban kəsir?

Sualın detalları
Qurban kəsmək kimlərə vacibdir? Kimlər qurban kəsir?
The Answer

Dear Brother / Sister,

Hənəfi məzhəbində sərvət kimindirsə qurban borcu da onun olduğunagörəailəiçindəkimin şəxsinəaid pulu varsa onun qurban kəsməsi lazımdır. Bu istər kişi istər qadın olsunəgər bir ailədəhəm qadının həm dəkişinin ayrı-ayrı sərmayələri varsa, dinəgörəzəngin sayılan kəs qurban kəsməlidir. Hər ikisi dəzəngindirsə, ikisi dəqurban kəsməlidir.

Qurban kəsmək dinəgörəzəngin sayılan Müsəlmanlara vacibdir. Qurbanda zənginliyin ölçüsü isə belədir:

Zəruri ehtiyaclarından çox olaraq, əlində 85 qram qızıl vəya 595 qram gümüş yaxud bunların dəyərindəpul vəmal olan kəszəngindir.

Zəkatda olduğu kimi, qurban nisabı üzərindən bir il kimi bir müddətin keçməsi şərt deyildir. Bundan başqa qoyun, keçi vəsığır kimi otlayan heyvanlar vəticarət malları nisab miqdarında hesaba daxil edilir. Bu malların çoxalan vəartan cinsdən olması da şərt deyildir. Məsələn iyirmi dənəqoyunu olan bir adamın qoyunlarının ümumi dəyəri qızıl vəgümüşdəki nisab miqdarına çatırsa, bu insan zəngin sayılır. Yenəəlindənisab miqdarına çatan ticarət malı olan bir kəsdəqurban barəsindəzəngin sayılır vəqurbanı kəsir.

Digər tərəfdən oturduğu evdən başqa bir əmlakı olan bir insan onun kirayəgəliriyləaylıq ehtiyaclarını qarşıladıqdan sonra əlindənisab miqdarına çatan bir məbləğ mövcud olsa ona da qurban kəsmək vacib olur.

Bunun kimi borclu olan bir insan əlindəki malını borcuna verdiyi təqdirdəgeriyənisab miqdarı qədər bir məbləğ qala bilirsə, buna da qurban kəsmək gərəkdir. Hətta yazlıq vəqışlıq olaraq iki dəst paltarının xaricindənisab miqdarına çata biləcək başqapaltarları olan kəsdəbu barədəzəngin sayılır. Bəzi fiqh kitablarımızda beləbirhökm də vardır:

"Bir kimsənin öz oturduğu evdən başqa bir evi olarsa, onu ticarət vəya icarəüçün istifadə etmə səbelə yenə onun üçün qurban vacibdir."

Qurban kəsməsi vacib olan kəsinQurban Bayramından əvvəl olduğu kimi, Qurban Bayramının 1., 2. və3. günləri içindədənisab miqdarına çatan bir mala sahib olması kifayətdir. Yəni, nisab miqdarına çatan malın üzərindən bir ilin keçməşərti axtarılmaz. Məsələn Qurban Bayramının birinci günü ehtiyaclarının xaricindəəlinənisab miqdarına çatan bir pul keçən kəsinqurban kəsməsi vacibdir.

Zəkatda olduğu kimi, zəruri (əsl) ehtiyaclar bunlardır:

Oturacağın ev, evdəistifadəedilən əşya, minik vasitəsi, iş vəsənətdəistifadəedilən məlzəməvəalət, qışlıq vəyazlıq paltar, bir aylıq, başqa bir görüşəgörəbir illik ərzaq vəiçki kimi ərzaqlar.

Məhz bunlardan əlavəolaraq əlindənisab miqdarı qədər malı olan kəsəqurban kəsmək vacibdir.

Bundan başqa, "Qurbansız olarmı, qurban insanın sağlamlığına düşər." sözünün dini bir söykənəcəyiyoxdur. Hətta insan zəngin olsa da sağlam olmayıb xəstəvəya şikəst olsa beləyenəqurban kəsməsi vacibdir. Digər yöndən qurbanın şərtləri arasında heç bir yerdə "sağlamlıq" axtarılmaz. Yalnız qurban kəsəcək kəsbu niyyətdəola bilər:

"Ya Rəbbi, əslindəbizəehsan etdiyin bu qədər nemətin müqabilindəözümü sənəqurban etməyim lazım idi, yalnız Sən insanın qurban edilməsini haram qıldın. Mənim yeriməbu heyvanı kəsirəm. "

Bu sözlər adamın xalis niyyətini vəixlasını göstərir.

Borc pul alınaraq qurban kəsilməz. Əgər insan Qurban Bayramı günlərində qurban kesebilecek bir zənginliyə çatsa, ancaq o zaman qurban kəsməsi vacib olar.

"Məhəllədən, Qonşulardan ayıb olar" deyəborca ​​girib qurban kəsmək dədoğru deyildir. Çünki Cənabı-Haqq qula taqətininüstündəbir mükəlləfiyyət yükləməz.Beləbir düşüncəixlası da zədələyər. Çünki bu halda başqaları görsünlər,onlara qarşı ayıb olmasın deyəqurban kəsilir ki, qulluq şüuruna zidd düşər.

Fəqət, zəngin olmamaqla bərabərqurbanlıq heyvan alacaq qədər pulu olan kəsqurbanı alar, kəsər, ətini dəoğul-uşağıyla birlikdəyeyər. Bununla yenəsavaba girər.

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 4.197 times
In order to make a comment, please login or register