Sehirbazlıq günahdır?

The Details of the Question
salam qardaw.menim 17 yawim var ibadet ehliyem.2 il evvel illuziya ile mewqul olurdum yani gozbaglayici fokuslarla insanlari eylendirirdim. indi ise yeniden bawlamiwam kart almaliyam oyun karti. yani fokuslar ucun qumar ,ya bawqa haram iwler elemek yox. ala bilerem,?
The Answer

Dear Brother / Sister,

Və aleykumusSalam və rahmətullah.

Sehr: İnsana yönəlmiş olaraq təbiət üstü gizli güclərin köməyi və vasitəsilə, müəyyən bir məqsədi həyata keçirmək və müəyyən bir məqsədə çatmaq üçün tətbiq olunan və təsirli olduğu qəbul edilən hərəkət; bir şeyin və ya hadisənin gerçək mahiyyətinə uzaq olaraq başqa bir halının göstərilməsi.

 

Sehr, İslamın qəti olaraq qadağan rədd etdiyi bir inanc və əməliyyat olub, təbiət qüvvətləriylə insanlara bir sıra təsirlərin edildiyi deyilən primitiv bir anlayış və faktdır. Tövhid inancının insanların həyatından uzaq qaldığı dövrlərdə, cəmiyyətlərin primitiv inanclara yönəlməsiylə və xüsusilə totem inancının məşhur olduğu kütlələr arasında müxtəlif göz boyama yollarıyla edilən sehr, köhnə İran, Çin, Mesopotamiya, Ərəb yarımadası, Misir və Hindistanda rast gəlinən bir peşə halına gətirilmişdir.

Allah inancının və sağlam düşüncənin zəiflədiyi dövrlərdə daha çox rast gəlinən bir hadisə olan sehr, bəzi cəmiyyətlərdə dini mərasimlərə bir inanc halına gətirilmiş və Allahın qüdrəti unudularaq bir çox sehrbaz və kahinin sözləri etibarlı qılınmışdır. İslamın sehrbaz və kahinləri qınaması, insanları sadə inanc və düşüncələrlə əyləndirib onları gerçək Allah inancından uzaqlaşdıraraq primitiv və ağıl xaricindəki anlayışlara sürükləmələrini əngəlləmək üçündür.

 

Ümumiyyətlə İslam alimləri sehri bu kateqoriyalara ayırmışlar:

 

Birincisi; tapınmağa və ulduzların təsirinə dayandırılan və tilsim adı verilən daha çox Keldanilerin etdiyi sehr. Hz. İbrahim (ə) bu inanc və anlayış ilə mübarizə aparmaq və ulduzlara tapınan bu insanları hidayətə dəvət etmək üzrə göndərilmişdir.

 

İkincisi; ruh çağırma, hipnoz və bənzər yollarla insana təsirli olduğu qəbul edilən sehr. Bu sehri edənlər insanları öldürmək və diriltmək imkanlarının olduğunu başqalarına təlqin ilə qəbul etdirirlər.

 

Üçüncüsü, ərvah-ı arziyye deyilən yer üzündəki cinlərin gizli qüvvələrindən istifadə edərək edildiyi irəli sürülən sehr. Ümumiyyətlə cincilim olaraq xalq arasında yayılan və cahil kəslərin etibar etdiyi bir yalan ibarətdir.

 

Dördüncü növ sehr isə; hər hansı bir fövqəladə istiqaməti olmayan, yalnız insanların idraklerini bir an üçün yanıldaraq edilən bir göz boyamaqdan ibarət olan hər şey sehrdir. Buna daha çox illüziya deyilir.

 

Beşinci sehr yolu da; fövqəladə işlər etdiyinə inanılan müxtəlif alətlərlə edilən sehrdir. İnsanlar bu alətlərin xüsusiyyətlərini bilmədikləri üçün, bunların bir əl bacarığı istifadəsiylə fövqəladə işlərin bacarıldığı göstərişini verməkdədir. Hz. Musa (ə) -ya qarşı içinə civə dolu xortum kimi bəzi iplərin isti bir sahəyə buraxılması sonunda civə genəlməsiylə iplərin ilan kimi qıvrıldığı görülməkdə və bu xortumların ilana çevrildiyi iddia edilərək insanlar aldadılmakdadır. Bu kimi oyunlar hər zaman var olmuşdur.

 

Altıncı sehr oyunu da; çeşidli dərmanların və qoxuların istifadəsiylə edilən sehrdir.

 

Bu kimi dərman və maddələrin kimyəvi xüsusiyyətlərini bilməyən kütlələr, sihirbazın iş bacardığına inanırlar.

Yeddinci sehr növü də; ism-i Azamın bildiyini insanlara qəbul etdirərək, qarşısındakıları psixoloji təzyiq ilə cəzb etmək surətiylə edilən təsir altına alınmayla ortaya çıxarılan sehrdir. Bu, insanları aldatmaqdan başqa bir şey deyildir.

Digər bir sehr növü də, insanların gizli və bilinməyən istiqamətlərini saxtakar və gammazların köməyiylə öyrənən və bu gizli istiqamətlərini bildiklərini onlara sübut söyləyənlərin etdiyi hər şey sehrdir. Bu da insanları aldadıb bir-birinə salan, bir-birlərinin əleyhinə qışqırdan və aralarını pozan bir hokkabazlıktan başqa bir şey deyil.

 

Bütün bunlara baxıldığında sehr, xəyal olan şeyləri gerçəkmiş kimi göstərmək surətiylə insanlar üzərində aldadıcı bir təsir meydana gətirməkdən ibarət bir hadisədir. Buna baxmayaraq bir gerçək istiqamətinin olduğu və həqiqətən təsir etdiyi qəbul edilməkdədir. Bəqərə surəsindəki (2/102.) Ayə bunun bir həqiqət payının olduğunu xəbər verməkdədir. Amma nə olursa olsunİslâm, sehri qadağan, haram saymış və buna iman gətirənləri, kafir qəbul etmişdir.

 

"Abdullah b. Ömər (ra) belə deyir:" Bir gün iki adam Rəsulullah (s.ə.s) "in hüzuruna gəldi. Bunlardan biri, etdiyi danışıqla camaatı heyrətə saldı. Rəsulullah (s.ə.s), "Elə danışıq vardır ki; sehr kimidir, insanı ovsunlayar." buyurdu. "Daha sonra belə deyir:" Bir gün belə gözəl bir danışığı başqa bir kimsə Xəlifə Ömər b. Əbdüləziz (r.ə) 'in hüzurunda etdi. Hər kəs bu danışıqdan sanki ovsunlandı. Xəlifə bu hadisə üzərinə: "Bu tip sözlər sehr kimidir, ancaq halaldır." dedi.

 

Qurtubi isə; "Sehr, hiylə ilə bir şeyi örtməkdir. Çünki sehrbazlar hiylə ilə bir sıra şeylər edərək sehr edilən kimsəyə, bəzi şeyləri olduğundan fərqli göstərir. Şərab (səhrada isti hava uzaqdan baxarkən su kimi görünən dalğadır. Əsasən isti bölgələrdə bunun şahidi olmaq mümkündür.) Uzaqdan su görünməsi kimi, sehr də gerçəyin xaricindədir. " deməkdədir.

 

Allah Təala belə buyurur:

"Şeytanların, Süleymanın mülkü (səltənət və nübüvvət) əleyhinə uydurub təqib etdikləri şeylərə (yalanlara) uydular. Süleyman əsla kafir olmadı. Lakin o şeytanlar kafirlərdir ki insanlara sehri (büyücülüğü) və Bâbil'dəki iki mələyə, Harut və Marut adlı endirilən şeyləri öyrədirdilər. Halbuki onlar (o iki mələk): "Biz ancaq imtahan üçün gönderilmişik, əsla (sehr, cadu edib da) kafir olma." demədən, heç bir kimsəyə (sehr) öyrədən bilməzdilər. Məhz onlardan (o iki mələkdən) ər ilə arvadın arasını ayıracaq şeylər öyrəndilər. Halbuki (sehrbazlar) Allahın izni olmadıqca onunla heç bir kimsəyə zərər verəcək deyildirlər. Onlar isə özlərini zərərə salacaq, onlara fayda verməyəcək şeyləri öyrənirdilər. And olsun, onlar həqiqətən bilirdilər ki, onu (sehri) öyrənən (ona rəvac verən) kimsənin axirətdə heç bir payı yoxdur. Onlar özlərini nə pis bir şey müqabilində satmış olduqlarını bilsəydilər. "

 

"Əgər onlar (yəhudilər, Peyğəmbərə və Qurana) iman gətirib (sehr etmək kimi günahlardan) çəkinmiş olsaydılar, Allah qatında (qazanacaqları) savab, (haqqlarında) əlbət daha xeyirli olardı. Əgər bunu bilsəydilər." (Bəqərə, 2 / 102-103).

Yəhudilər, Hz. Süleyman (ə) dövründən qalma sehrlə əlaqədar rəvayətlərə tabe oldular. Halbuki Hz. Süleyman (ə) sehrbaz deyildi. Şeytanlar isə insanlara vəsvəsə verirdilər və sehri onlara öyrədirdilər. Sehr yaxşıca yayıldı. Allah (cc) bunun üzərinə Babilə, mələk təbiətli Harut və Mârut'u göndərdi. Bəzi Yəhudi böyükləri bunlara tabe oldular. Harut və Marut sehri, pis məqsədlərdə istifadə etmək üçün deyil, sehr ilə möcüzə arasındakı fərqi anlaya bilmələri üçün öyrədərək və öyrətmədən əvvəl də onları xəbərdarlıq edirdilər. Ancaq onların xəbərdarlıqları, sehri öyrənmək istəyənlər tərəfindən nəzərə alınmadı və onu pis məqsədləri uğrunda istifadə etməyə başladılar.

 

Göründüyü kimi ayədə; "Halbuki Süleyman əsla sehr etmədi" yerinə, "Halbuki Süleyman əsla kafir olmadı." buyurulur. Bu da Sehrin pis və çirkinliyini göstərməkdədir. Burada küfrdən məqsəd, hər şey sehrdir. Ayrıca ayədə "sehr" yerinə "küfr" sözünün istifadə edilməsi, müfəssirlərə görə xalqı sehrdən nifrət etdirmək və insanı küfrə aparan günahlardan olduğunu bildirmək üçündür. Harut ilə Mârut'un sehr öyrətdiyi şəxslərə; "Biz ancaq imtahan üçün göndərilmişik, əsla (sehr, cadu edib) kafir olma." deyə xəbərdarlıq etmələri, Sehrin küfrə götürən səbəblərdən olduğunu göstərməkdədir.

 

Rəsulullah (s.ə.s) "də bir hədisində Sehrin böyük günahlardan və həlak edici yeddi şeydən biri olduğunu ifadə etmişdir. Yenə Rəsulullah (s.ə.s); "Bir düyünə üfürən sehr etmiş olur. Sehr edən da şirkə girər." (Nəsai, Tahrimüd-Dəm, 19) buyurmuşdur.

 

Quran-ı Kərimdə müsəlmanlara sehrbazların şərrindən sığınmaları ayə öyrədilmişdir:

"Düyünlərə nəfəs verən cadugərlərin şərindən Allaha sığınıram." (Fələq, 113/4).

Əhli-sünnə alimlərinin əksəriyyəti Sehrin varlığının və təsirinin olduğunu ifadə etmişlər. Mötəzilə isə Sehrin gerçəkdə olmadığını, onun bir aldatma və sapdırma ilə əlin cəldliyi olduğunu ifadə etmişlər.

 

Uləmanın əksəriyyəti sehri öyrətmə və öyrənmənin haram olduğu barəsində ittifaq etmişlər. Çünki Quran-ı Kərim sehri pisləmiş və küfr olduğunu bildirmişdir. Fəxrəddin ər-Razi və Alusi ilə bəzi alimlər sehr öyrənməkdə fayda olduğunu söyləmişlər. Bunlar da sehri bilmək surətiylə möcüzə ilə arasındakı fərqin aydın görüşündən hərəkət edərək bu hökmə gəlmişlər.

 

Buna görə sehr vardır və təsir edicidir demək mümkündür. Kim Quran yolunu tərk edərək sehr və bənzəri yollardan birinə girsə, Allah (cc) 'ın rəhmətindən uzaqlaşar.

 

Illüziyalar nümayişləri də insanı aldatma istiqamətində olduğu və sehrə girdiyi üçün caiz deyildir.

 

Qeyd: kart kimi şeylərdən uzaq durmanızı tövsiyyə edirik. (oynamaq, almaq və.s) Fərqi yoxdur qumar niyyətilə olsun və ya olmasın. 

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 4.430 times
In order to make a comment, please login or register