Siğə haqqında.

Sualın detalları
İslamda siğə varmı? Varsa hal-hazırki dövürdə Azərbaycanda siğə mümkündürmü?
The Answer

Dear Brother / Sister,

 

Müxtəlif fikir ayrılığına səbəb olan məsələlərdən biri də siğənin İslam dinində olub-olmaması məsələsidir. Bu gün özünü müsəlman adlandıran Azərbaycan əhalisinin demək olar ki, əksəriyyəti siğənin nə olduğunu bilmir...

                                                                           

Siğənin mənası və tərifi

Siğə ərəb dilində "mut'a" adlanır. Lüğətdəki mənası, "faydalanmaq", "istifadə etmək" deməkdir.(1) İstilahda isə, hər hansı bir qadınla müəyyən məbləğin əvəzində, müəyyən bir müddət birlikdə olmaq üçün razılığa gəlməkdir.(2) Bu tərifdən də aydın olur ki, siğədə İslam hüququndakı adi kəbin kəsdirmək üçün şərt qoşulan şahid və elan yoxdur. Hər iki cinsin müəyyən bir məbləğ və müddət ərzində razılığı siğədə kifayətdir. Bundan basqa kişidən qadının maddi ehtiyaclarını təmin etmək üçün də heç nə istənilmir. Bu "evlilik"də miras da olmur. Təyin edilən vaxt qurtarandan sonra adi boşanmadan fərqli olaraq qadın iddət müddətinin (iddət - əri ölən və ya bosanan qadının yenidən evlənə bilməsi üçün gözləməli olduğu müddətdir) yarısını gözləyir. Bütün bunlar da siğənin İslamda haram olduğunu göstərir.

Siğə müəyyən bir müddət üçün hər hansı bir qadınla evlənməkdir. Bu hökmdə də içkidə olduğu kimi tədricilik əsas alınıb.

 

İslamda evlilik daimidir

Ailə həyatı qurmaqda məqsəd təkcə cinsi həvəsi nəzarət altına almaq olsaydı, müvəqqəti kəbin sayılan siğə məntiqli olardı. Müxtəlif mədəniyyətlərdə, dinlərdə olduğu kimi İslam dinində də evlənməyin bir deyil, bir çox səbəbi var. Bu səbəblərin əsasını ruh və bədən sağlamlığı, cəmiyyətin mənəvi mirası və dəyərləri ilə bütövləşmiş nəsillər dünyaya gətirib yetisdirmək təşkil edir. İslamda qadınla-kisi arasında yeganə yaxınlıq əlaqəsi ancaq kəbinlə, ailə həyatı qurmaqla mümkündür. İslam dini zinanı (3) qadağan etmiş və kişi ilə qadın arasındakı əlaqələrin yeganə yolu olaraq daimi evliliyi gətirmişdir. Qeyd etməliyik ki, İslam dinində evlilikdə əsas məqsəd təkcə təbii ehtiyacları təmin etmək deyil. Bu məqsədlərin ən baslıcası ruh və bədən sağlığı ilə təmiz nəsillər yetisdirməkdir. Evliliklə mümkün olan ailənin bu funksiyanı yerinə yetirə bilməsi üçün evliliyin müddətli yox, davamlı olması əsas şərtdir. Buna görə, İslam dini evliliyi davamlı görmək istəyir. Bəzilərinin iddia etdiyi kimi müddətli evliliyi, yəni siğəni halal qəbul etmir. Etməsi də mümkün deyil. Əksinə onun haram olduğunu bildirir. Əvvəlcə siğənin mahiyyətini bildirəndən sonra, bu mövzuda hər iki tərəfin də görüslərini qeyd edəcəyik.

 

Siğənin hökmü

Bəzi İslam alimləri siğənin Həzrəti Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) dövründə də olduğunu bildirirlər. Hətta Peyğəmbərin buna icazə verməsi ilə bağlı faktlar da sitat gətirirlər. Məsələn, məshur İslam hüquqçularından biri olan Sərahsi Hz.Peyğəmbərin siğə edilməsinə üç gün icazə verdiyini, sonra isə yasaqladığını iddia edir. Sərahsiyə görə, savaş üçün səfərə çıxan səhabələrin xanımlarından uzun müddət ayrı qalmasından sonra özlərini kişilikdən məhrum etmələrinin qarşısını almaq üçün Allah Rəsulu (Aleyhissalâtü Vesselâm) 3 gün bu evliliyə icazə verib. Üç gün sonra isə bu icazəni tamamilə qadağan edib. Bunu sübut olaraq qəbul edən Sərahsi İslamda bu evliliyin haram olduğunu bildirmişdir.(4) İmam Şafii də müyyən bir vaxt ilə məhdudlaşdırılan hər cür evliliyin siğə olaraq qəbul edildiyini və bunların qadağan olduğunu söyləmişdir.(5) Hər iki hüquqçu siğənin qadağan edilməsiylə bağlı Hz.Peyğəmbərin(s.a.v) hədislərindən sübut kimi istifadə etmişlər. Siğənin nə vaxt qadağan edilməsiylə bağlı mənbələrdə müxtəlif fikirlər var. Hz.Əli(Allah ondan razı olsun) siğənin haram edilməsini bizə belə bildirir:

 "Hz.Peyğəmbərin (Aleyhissalatü Vəssəlam)  vəzifələndirdiyi carçı Heybər günü bunları bizə eşitdirdi:

"Diqqət edin, Allah və Rəsulu siğəni sizə qadağan etmişdir".(6)

İbn Subrumədən gələn bir rəvayətdə isə siğəyə Məkkənin fəth edildiyi əsnada üç gün icazə verildiyi və sonra qadağan edildiyi bildirilir. İmam Sərahsi də bu rəvayətləri incələyəndən sonra siğənin heç vaxt İslamda mütləq mənada halal olmadığını qeyd etmişdir. Müəyyən vaxtlarda bəzən icazə verildiyini söyləyən Sərahsi bunun davamlı halal olmadığını söyləmişdir.

Hz.Aişədən(Allah ondan razı olsun) siğə məsələsi soruşulanda:

"Mənimlə sizin aranızda Allahın Kitabı var", - deyəndən sonra Quranın bu ayəsini oxuyub:      

 "O kəslər ki, onlar ayıb yerlərini (zinadan) qoruyarlar!Ancaq zövcələri və ya sahib olduqları (cariyələri bundan) istisnadır. Buna görə onlar qınanmazlar. Kim ondan artığını istəyərsə, onlar əsl həddi aşanlardır." ("Muminun" surəsi, 5-7).

 Siğə kəbini kəsdirən qadın kişinin həyat yoldaşı deyil. Çünki miras, talaq, zihar kimi qadına aid hökmlər siğədə öz əhəmiyyətini itirir. Müddətli evlilik İslamda qəti olaraq qadağandır. Kəbində heç bir müddət təyin edilməməlidir. Siğədə, keçici kəbində kişi ancaq qadından istifadə edir. Siğə bir neçə illik olduğu kimi, bir neçə saatlıq da ola bilər. Burada minimum vaxt məhdudiyyəti yoxdur. Siğədə birinci müddət təyin edilir. Məsələn, "Bir ay müddət ərzində filan şərtlərlə cinsi üzvlərindən istifadə etmək üçün səninlə siğə etdim" təklifindən sonra, qadının da qəbul etməsindən sonra siğə kəbini kəsilmiş olur.(7) Siğədə başqa cür də sərt qoşula bilər: "Bu hərdə qalana qədər səninlə siğə etdim" və s. Siğəni qəbul edənlər həqiqi kəbində olduğu kimi müsəlman qadınla yanaşı, xristian və yəhudilərin də siğə edilə biləcəyini qəbul edirlər. Siğəni qəbul edənlər bu cür yaxınlıqda vaxtın və qadına veriləcək miqdarın əsas alındığını bildirirlər. (8)

Bəziləri Hz.Peyğəmbərin (salallahu aleyhi və səlləm) əmisi oğlu İbni Abbasın (Allah ondan razı olsun) siğəni halal qəbul etdiyini bildirsələr də, bu doğru deyil. Çünki bu məsələni eşitməyən İbni Abbas(r.a) vəfatından əvvəl siğənin halal olmadığı fikrini qəbul etmişdir. Sadəcə İbn Abbas bir müddət siğənin qadağan olduğunu eşitməmişdi. Bir gün İbni Zubeyrlə (radıyallahu anhüma) siğə ilə bağlı aralarında mübahisə oldu. İbni Zubeyr:

"Bəzi adamlara nə olub? Gözləri tutulduğu kimi bəsirətləri də bağlanıb ki, siğənin halal olduğunu söyləyirlər?"

deyə narazılığını bildirmişdi. Qeyd edək ki, İbni Abbas (r.a) qocalandan sonra gözləri tutulmuşdu. İbni Abbas ona belə cavab verdi:

"Nə qədər də kobudsan! Mən Allahın Rəsulunun siğəyə heç nə demədiyinin şahidi olmuşam",

- dedi. Bundan da məlum olur ki, İbni Abbas siğənin qadağan edilməsini eşitməmişdi. Said bin Cubeyr İbni Abbasın məsələdən agah olandan sonra xütbə oxuduğunu bildirmiş və bunları söyləmisdir:

"Siğə leş, qan və donuz əti kimidir".(9)

Siğənin haram olması ilə bağlı Hz.Peyğəmbərin(s.a.v) bütün səhabələri həmfikirdirlər. Siğənin halal olduğunu söyləyənlər bu növ evliliyin Hz.Peyğəmbərin dövründə də olduğunu və qadağan etmədiyini iddia edirlər. Onlara görə, bu icazə birinci xəlifə Hz.Əbu Bəkrin (Allah ondan razı olsun) xəlifəliyi illərində (632-634) də sərbəst olduğu halda, ikinci xəlifə Hz Ömər zamanında (634-644) qadağan edilib. Dolayısı ilə siğənin qadağan edilməsi xəlifə Hz.Ömər tərəfindən başladılıb və Allah Rəsulunun sünnəsinə zidd hərəkətdir.(10)  

"Səhihi-Muslim"də Cabir bin Abdullahdan nəql edilən bir rəvayətdə belə deyilir:

"Hz.Peyğəmbər və Hz. Əbu Bəkr dövrlərində bir ovuc xurma və ya unun əvəzində siğə edirdik. Ta ki Ömər bunu Əmr bin Hureys haqqında qadağan edənə qədər".(11)

Ancaq eyni mənbədə rəvayət edilən başqa bir hədisdə Məkkənin fəthi əsnasında Hz.Peyğəmbərin siğəni qəti olaraq qadağan etdiyi qeyd edilir. Yenə eyni mənbədə Həzrəti Peyğəmbərin(Allahın Salamıvə Salatı Onun üzərinə olsun) belə dediyi bildirilir:

"Ey insanlar! Qadınlardan siğə ilə istifadə etməyi Allah qiyamət gününə qədər haram etmişdir. Hər kimin yanında belə bir qadın varsa, onu tərk etsin və onlara verdiklərinizdən də heç nə almayın".(12)

Bu rəvayətlərdən də məlum olur ki, İslam alimləri siğənin qadağan edildiyi tarix mövzusunda eyni fikirdə deyillər. Alimlər qadağanın Hz.Peyğəmbər dövrünə aid olduğunu qəbul etməklə yanaşı, Heybərin fəthi, Məkkənin fəthi, hətta Vida Həccində da ola biləcəyini mümkün sayırlar. Bəziləri bundan belə bir nəticə çıxarırlar ki, Allah Rəsulu(s.a.v) müxtəlif vaxtlarda zərurət olduğu üçün siğəyə bir neçə dəfə icazə verib.

İmam Səvqani siğəylə bağlı ixtilafa səbəb olan yuxarıda qeyd etdiyimiz hədislərdən belə bir nəticə çıxarıb:

"Hədislərdən belə başa düşmək olar ki, səhabələr Hz.Peyğəmbərin siğəylə bağəbədi qadağasını eşitməyib və siğə etməyə davam ediblər. Bunu öyrənən xəlifə Ömər isə yenidən həmin qadağanı xatırladıb və bunun tətbiq edilməsinin qəti olaraq qadağan edib".(13)

Ancaq qeyd etməliyik ki, siğə İslam dini Allah Rəsulu tərəfindən Ərəbistan Yarımadasında təbliğ edilməmisdən əvvəl də həmin bölgədə olmusdur. Allah Rəsulu isə müsəlmanların belə bir harama həvəsləndiklərini görərək bunun haram olduğunu bildirmisdir.

Kəbinlə siğə arasındakı fərqlər

Siğəni halal sayanlar iki növ də kəbin olduğunu qəbul edirlər:

1. Daimi kəbin

2. Keçici kəbin (siğə).

İkinciyə "müvvəqti kəbin" də deyilir. Siğədə təyin edilən vaxtın qurtarması, yaxud kişinin qalan vaxtı bağışlamasıyla müvəqqəti kəbin öz-özünə, boşamadan ləğv olunur. Daimi kəbinlə -yəni həqiqi evliliklə, yalançı evlilik olan siğə arasındakı fərqlər aşağıdakılardan ibarətdir:

1. Adi evlilikdə boşanan və ya ərinin vəfat etməsi nəticəsində ərsiz qalan qadın iddət müddəti gözlədiyi halda, siğənin ləğv olunmasından sonra qadın adi iddətin ya yarısı qədər, ya da 45 gün gözləyib yenidən siğə edə bilər.

2. Kəbin əbədidir. Siğədə isə mütləq vaxt olmalıdır. Müddət hər iki tərəfin razılığından sonra təyin edilir.

3. Siğədə hər iki tərəf də azaddır. Yəni hər hansı bir məsələdə qarşı tərəfi məcbur etmək olmaz.

4. Siğədə miras yoxdur.

5. Kişi qadını paltar, məskən və s. kimi cinsi əlaqədən basqa maddi ehtiyaclarla təmin etmək məcburiyyətində deyil.

6. Hər iki tərəf də sərbəstdir. Bir-birilərinə demədən istədikləri yerə gedə bilərlər.

7. Siğədə hamilə qalmaq üçün mütləq qadın gərək razı olsun.

 

Siğənin zərərləri

Siğədə qadın həyat yoldaşı, basqa sözlə desək, arvad statusunda deyil, sadəcə müəyyən məbləğ və müddət ərzində istifadə edilən əks tərəf rolunu oynayır.

1. Evlilik daimi olmalıdır. Ailədə hər iki tərəf özlərini ölənə qədər bir yerdə yaşamağı düşünməlidir. Ayrılmaq zehinlərindən də keçməməlidir. Siğədə isə sabitlik yoxdur.

2. İnsanlığını itirməmiş şəxs bu cür həyatdan bezər və nifrət edər.

3. Siğə qadının heysiyyəti, qüruruyla oynamaqdır. Burda qadın icarəyə götürülən mal hökmündə olur. Kişidən aldığı maddi vəsaitin hesabına bütün bədənini ona təslim etməsi qadını alçaldır. Belə hallarda qadın kişilərin həvəslərinə qurban rolunu oynayır.

4. Siğənin İslamda qadağan olunan zinadan - kəbinsiz cinsi əlaqədən nə fərqi var? Siğəni halal hesab edənlərin isə zinada kəbinin və iddətin olmadığını dəlil gətirmələri uşaq bəhanəsidir.

5. Zinada məqsəd şəhvətin söndürülməsidir. Kəbində məqsəd isə nəslin çoxalması və ailə səadətidir. Vəziyyət belə olduğu halda, siğədə eyni ilə zinadakı məqsəd olduğu açıq-askar görsənmirmi?

6. Siğədə qadının vəziyyəti bir yerdən başqa yerə köçən əşyaya oxşayır. Çünki qadın da vaxtı qurtarandan sonra başqa kisiylə siğə edir.

7. Siğə həmişəlik olmadığı üçün doğulan uşaqların gələcəyi üçün yeni problemlər ortaya çıxa bilər. Usaqlar ata sevgisindən məhrum qaldıqları kimi, evinə sadiq qalan anaya da həsrət qalarlar.

8. Müvəqqəti evliliyin adı nə olursa-olsun, əxlaqa zidd davranış olduğu kimi, həm də cəmiyyəti mənfi nəticələrə sürükləyir.

 

Quranda siğə məsələsi

İslam siğə haramdır. Bütün təfsirlər və hüquq kitabları qeyd edir ki, "Nisa" surəsinin 24-cü ayəsi siğə ilə bağlı deyil, əksinə kəbindəki mehir puluyla əlaqədardır.

Ayədə Allah Təala belə buyurur:

"Sahib olduğunuz (cariyələr) müstəsna olmaqla, ərli qadınları almaq Allahın hökmü ilə sizə haram edildi. Bunlardan basqaları isə namusla, zinakarlığa yol vermədən, mallarınızı sərf edərək evlənmək üçün sizə halal edildi. Yaxınlıq etdiyiniz qadınların mehrlərini lazımi qaydada verin! Mehir müəyyən edildikdən sonra aranızda razılaşğınız şeydən ötrü sizə heç bir günah yazılmaz. Həqiqətən, Allah hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir!" ("Nisa" surəsi, 24).

Məsələn, Beydavi təfsiri və bunun haşiyəsi Şeyxzadə təfsiri ikinci cild 26-cı səhifədə yuxarıdakı ayənin təfsirində belə bildirilir:

"Bu ayə səhih olan kəbinlə bağlıdır. Siğənin halal olduğunu göstərmir. əksinə mehiri bildirir (mehir ailə həyatı qurarkən kişi tərəfindən qadına verilən nəsnədir. Qadın həmin verilənləri istədiyi kimi istifadə edə bilər). Siğə İslamdan əvvəl mübah olmuşdur. İslam isə siğəni qadağan etmişdir. İslamiyyətdə əyyən bir vaxt üçün kəbin kəsdirmək qəti qadağandır". Siğənin haramlığıyla bağlı bir çox İslam alimləri həmfikirdirlər. Cəssas kimi müfəssirlər bu ayənin kəbinə aid olduğunu qeyd edərək bunun siğəylə heç bir əlaqəsinin olmadığını sübut etmislər.(14)

Əgər Allah "Nisa" surəsinin 24-cü ayəsi ilə siğənin halal olduğunu qəbul edənlərin fikrinə görə halal qəbul etsəydi, "hıfzul-fərc" ayəsi kimi bilinən "Muminun" surəsində belə buyurardımı:

"O kəslər ki, onlar ayıb yerlərini (zinadan) qoruyarlar!Ancaq zövcələri və ya sahib olduqları (cariyələri bundan) istisnadır. Buna görə onlar qınanmazlar. Kim ondan artığını istəyərsə, onlar əsl həddi aşanlardır." ("Muminun" surəsi, 5-7; "Məaric" surəsi, 30).

Bu ayədən də açıq-askar aydın olur ki, İslam dini həyat yoldaşlarından başqası ilə yaxın olmağa heç kimə icazə verməyib.

 

İslamda siğə haramdır!

İslam ailə hüququnun ümumi prinsiplərini diqqətlə incələdikdə və Hz.Peyğəmbər(s.a.v) dövründəki şərtləri nəzərə alanda siğənin halal olduğunu qəbul etmək mümkün deyil. Bunun səbəblərindən biri də budur ki, Qurani-Kərimdə və Hz.Peyğəmbərin hədislərində evliliyin xoşbəxtlik və davamlılıq prinsiplərinə əsaslandığını görmək mümkündür. O dövrün şərtlərinə nəzər saldıqda qadın və kişi arasındakı əlaqələrin bugünkü kimi sərbəst olmadığı üçün bir-birini görməyənlərə Rəsulullah birinci növbədə görüşmələrini məsləhət görüb. Qurani-Kərimdə "misaqan ğalizə" ifadəsi işlədilir. Bu isə evliliyin ağır və məsuliyyətli bir müqavilə olduğunu göstərir. Ağır və məsuliyyətli bir müqavilənin ola bilməsi üçünsə evlilik daimi olmalıdır. Yoxsa, siğədəki kimi bir neçə saat, bir neçə gün, bir ay, üç il, 10 il yaşayandan sonra tərk edib getməklə evlilik daimi ola bilməz. Çünki müəyyən edilən vaxt qurtarandan sonra həmin adam qadını atıb gedir. Bunda nə məsuliyyət, nə də ağırlıq ola bilər? Hz.Peyğəmbərin bununla bağlı bir hədisi var:

"Allahın xoşlamadığı halda icazə verdiyi yeganə halal talaqdır, yəni boşanmadır".

Bir-birilərinə bütün varlıqları ilə hər kəsdən daha yaxın ola bilən, sirləriylə, bütün bədənləriylə, sanki bir bədənin orqanları kimi bütün olan ər-arvadın bu formada ayrılmalarının nə dərəcə cəmiyyətə və insan psixologiyasına müsbət təsiri ola bilər? Allah insanların ayrılmasını istəmir. Lakin evlilik əlaqəsi, əgər xoşbəxtlik və daimi formada davam edə bilməyəcəksə, hər iki tərəfə də zülm və isgəncə olmaması üçün ehtiyaca görə boşanmağa icazə verilir. Bu insanlara nə vaxt olsa, bir yerdə bir müddət yaşadıqdan sonra ayrılıb, yenidən başqasıyla yaşamaları üçün boşanmağa icazə verilmir. İslamdan əvvəl ərəblərdə bir kişi eyni anda 10 qadınla evlənə bilərdi. İstədiyi qədər cariyəsi, kənizi də ola bilərlər. Ailə həyatında bir nizam-intizam demək olar ki, yoxdu. Bu həyata öyrəşən insanları birdən-birə əvvəlcə çox evliliyi dördlə məhdudlaşdırmaq və sonra da onların ailə həyatlarını nizama salmaq o qədər də asan bir məsələ deyildi. Çünki bu insanlar necə deyərlər bir çox qadınla yaşamağa öyrəşmişdilər. Savaşlarda əldə etdikləri çoxlu kənizləri vardı. Bunlarda qəbilə anlayışı hökm sürürdü və qadının da heç bir dəyəri yox idi. Belə bir cəmiyyətdə həm qadının dəyərini ucaldacaqsan, həm ailə həyatlarına bir yön verəcəksən, həm də qadın-kişi əlaqələrində bir bütünlük təşkil edəcəksən. Bu çox müşkül məsələ idi.Bu səbəbdən də Allah Rəsulu Aleyhissalâtü Vesselâm  bunu zaman keçdikcə yavaş-yavaş həyata keçirirdi.

Məsələni Allahın Peyğəmbəri Həzrəti Muhəmmədin dövründə baş vermiş bir hadisə ilə yekunlaşdıraq:

Həzrəti Peyğəmbər səhabələri ilə birlikdə söhbət edərkən bir gənc oğlan gəldi. Qeyri-etik bir tərzdə: "Ey Allahın Peyğəmbəri! Mən filan qadınla dost olmaq və onunla zina etmək istəyirəm", - dedi. Səhabələr gəncin bu cür hərəkətindən və sözlərindən çox əsəbiləşdilər. Hətta həmin cavanı döyüb Peyğəmbərin yanından uzaqlaşdırmaq istəyənlər də oldu. Çünki həqiqətən də bu gənc çox tərbiyəsiz söz danışmışdı. Həzrəti Peyğəmbər həmin gəncin yanına yaxınlaşmasını istədi. Gənci dizinin dibində otuzdurdu.

Həzrəti Peyğəmbər:

- Sən mənə de görüm, başqa bir adamın ananla bu pis işi etməsini istəyərsənmi?

Bu çirkin hərəkət sənin xoşuna gələrmi?, - deyə gəncdən soruşdu. Cavan oğlan hirslənərək:

- Xeyr, ey Allahın Rəsulu!

- Elə isə həmin çirkin işi edəcəyin qadının övladları da bu hərəkəti xoşlamazlar.

Sonra Allah Rəsulu:

- Yaxşı, bu çirkin işi sənin bacınla etmək istəsələr, razı olarsanmı? Sualına yenə gənc daha da əşəbiləşərək:

- Xeyr, heç vaxt, - dedi.

- Elə insanların heç biri bu işi xoşlamaz, - buyurdu. Sonra Həzrəti Peyğəmbər (s.a.v) əlini həmin gəncin sinəsinə qoyaraq belə dua etdi: "Allahım! Sən bu gəncin ürəyini təmizlə! Namusunu və şərəfini qoru və günahlarını bağışla!"

 

 

1 Zəmahsari, "Əsasul-bəlağa, 581.

2 Sərahsi, "əl-Məbsut", s. 152; əl-Mərginani, "əl-Hidayə", 1, 195; Əbu Zəhra, "Əhval", 48.

3 Kəbinsiz cinsi əlaqə.

4 əs-Səraxsi, "Məbsut", 5, 152.

5 Şafii, "əl-Umm", 111, 184.

6 əs-Səraxsi, "Məbsut", 5, 152.

7 əl-Kasani, "Bədayius-Sənayi, 2-ci nəsr, Beyrut-1974, II, 272, 273.

8 əz-Zuhəyli, "əl-Fiqhul-İslami və ədillətuh", Dəməşq-1985, VII, 64.

9 "əl-Fiqh aləl-Məzahib əl-ərbəa".

10 Allamə Musa əl-Musəvi, "əs-Sia vət-Tashih", 1978, nəsr edildiyi yer göstərilməyib, səh. 108.

11 Muslim, "Nikah", 16.

12 Muslim, "Nikah", 21, 22, 23.

13 Şövqani, "Nəylul-əvtar", VI, 147.

14 "Əhkəmul-Quran", cild 2, səh. 179-180.

 

 

 

Elşad MİRİ

 

 

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 45.976 times
In order to make a comment, please login or register