Dünya lənətlidirmi?

Əbu Hureyrə (radiyallahu anh)'dan rəvayət edildiyinə görə, o, belə deyir:

Mən, Allah rəsulu (sallallahu aleyhi və səlləm)'dən bunu deyərkən eşitdim:

"Dünya, məlun (Allah qatında qəbula layiq olmaqdan, Onun iltifatından uzaq)'dır.

Dünyadakı şeylər də məlundur.

Ancaq Allahı anmaq, Allahın sevdiyi (vəya Allahı anmağa yaxın, uyğun) şeylər, alim və elm öyrənən(in dini elmlərlə məşğuliyətləri), bu hökmün xaricindədir."

İbn Macə, Sünən tərcümə və şərhi, Kitabu'z-Zühd: "Dünya (rahatı və nemətlərinin qiyməti)'nin halı babı, hədis no: 4112

-------------------------

İzahı:

Bu hədisi Tirmizi və Beyhaqi də rəvayət etmişdir.

Məlun: Lənətlənmiş, yəni Allahın rəhmətindən uzaq olan şey deməkdir. Burada Allah qatında məqbul olmayan, Onun iltifat və sevgisindən uzaq olan şey deməkdir.

Dünyadan məqsəd də, insanı, Allahı anmaqdan uzaq tutan, Allah'dan uzaqlaştıran şeylərdir. Dünyanın aldadıcı şeyləri, qulu Yaradıcısından uzaqlaşdırdığı üçün, Allah qatında məqbul və sevimli sayılmamışdır.

Tuhfə müəllifinin bəyanına görə, əl-Qari, Mirqat'da belə deyir:

"Mənə elə gəlir ki, hədisdən bu məna qəsd edilmişdir:

Dünyada Allahı anmaq, din alimi və dini elmləri öyrənməyə çalışanlardan başqa nə varsa, heç biri tərifə, mədhə layiq deyildir, əksinə, aldadıcı olması ilə pislənmişdir."

Xülasə: Dünya həyatında Allahı anmaq, Ona qulluq və ibadət etmək, buna uyğun söz, fel, hal və davranışlar ilə dini elmlərlə məşğuliyyətlər xaricində qalan və insanı Allahdan uzaqlaşdıran aldadıcı şeylər, Allah qatında məqbul və sevimli olmayıb, əksinə, mənfurdur (nifrət ediləndir).

Read 8 times
In order to make a comment, please login or register