Zamanımızda ümmətin gedişatı necə düzələr? Suriya və İraqın qarışmasını necə qiymətləndirirsiniz?

The Details of the Question
Zamanımızda ümmətin gedişatı necə düzələr? Suriya və İraqın qarışmasını necə qiymətləndirirsiniz?
The Answer

Dear Brother / Sister,

   Cavab 1:

   Bu yaşadığımız zamanda ümmətin vəziyyəti, İslam'ı doğru anlamaq, doğru həyata keçirmək və İttihad-ı İslamın (İslam Birliyi) reallaşdırması ilə düzələ bilər.

   - Bu mövzuda gəldiyimiz qənaətə görə, ən mükəmməl rəhbər, bu əsrin bir mücəddidi  olan və Qur'anın mesajlarını ən doğru bir şəkildə bildirən Risale-i Nur əsərləridir.

   Məsələn bu aşağıdakı reseptlər hal-hazırda çörək qədər ehtiyac duyulan xüsuslardır:

    a) Əsl düşmənlərimiz bizim öz içimizdədir, onlarla savaçmaq fərz-ı ayındır (hər kəsə məxsus):

"Bizim düşmənimiz cəhalət, zərurət, ixtilafdır. Bu üç düşmənə qarşı; sənət, marifət, ittifaq silahı ilə cihad edəcəyik. "(Divan-ı Hərb-i Örfi, 15)

    b) Daxildə qılınc istifadə edilməz: "İslâmiyyət, səlm və barışdır; daxildə Çəkişmə və düşmənçilik istəməz "

   c) İslam aləminin həyatı, iman qardaşlığını əsas alan ittihadla (birlik, ittifaq) mümkündür:

    "Ey Aləm-i İslami! Həyatın ittihadda. Gər ittihad istərsən düsturu bu olmalı:

    "Huvəl haqqı" yerinə "Hüvə Haqqun" olmalı. "Huvəl Həsən" yerinə "huvəl Ahsən" olmalı ... (Yəni:) Hər müslim öz peşə, məzhəbinə deməli: "Məhz bu haqqdır, başqasına ilişmərəm. Başqaları gözəlsə, mənim ən gözəlidir."

    Deməməlidir: "Budur haqq, başqaları batildir." Ya da "Yalnız mənimkidir gözəli; başqaları yanlışdır, həm çirkindir." (Sözler, 719)

    d) Gələcəyi bir Barış hövzəsinə çevirmək üçün, xüsusilə müsəlmanların təhqiqi imanı əldə etmələri və bu imanla Allah'ın razılığını qayə etmələri, haqqın xətrini hər cür xətirlərin üstündə tutmaları, axirəti qazanmaq hədəfinə yönəlmələri və təqva dairəsində hərəkət etmələri lazımdır. Çünki, gələcəyin təmir və inşası tahribatçı olan əxlaqsızların işi ola bilməz. Öncə Müsəlmanlar fərd fərd adam kimi adam olacaqlar. Bunun ən qısa yolu, bu əsrdə Kitab və sünnətlə birlikdə, bu Qüdsi qaynaqların ən doğru şərhi olan Risalə-i Nur'un düsturlarını bir kompas kimi istifadə etməkdir. İslam əxlaqını yaşayanlar gələcəyi inşa edə bilərlər. Məhz sekulyar əxlaqın ortaya qoyduğu əxlaqsızlığa edilən bir vurğu:

    "Həm də iyirmi ildən bəri təxribkâr şiddətli zülm altında o dərəcə əxlaq pozulmuş, o dərəcə mətanət və sədaqət qeyb olmuş ki; ondan bəlkə iyirmidən birinə etimad edilməz. Bu əcaib hala qarşı, çox fövqəladə səbat və mətanət və hamiyet-i İslamiyə lazımdır; yoxsa (İslam adına edilən hərəkətlər) puça çıxar, zərər verər. "(Sikkə-i Təsdiq-i Qeybi, 50)

    e) Bədiüzzaman həzrətləri bundan bir əsr əvvəl Gələcəkdə İslam'ın hakim olacağını bildirmiş və bu iddianın sosioloji dəlillərini ortaya qoymuşdur. Bu mövzunu oradan oxuya bilərərsiz. Aşağıda bir hissəni nümunə olaraq yazırıq:

 

    "Ey Məscid-i Əməvî'dəki qardaşlarım və yarım əsr sonrakı Aləm-i İslâm Camiindəki ixvanlarım! Məgər başdan buraya qədər olan müqəddimələr nəticə vermir mi ki; gələcəyin qitələrində həqiqi və mənəvi hakim olacaq və bəşəri, dünyəvi və üxrəvi səadətə sövq edəcək yalnız İslâmiyətdir və İslamiyyətə çevrilmiş və xurafatdan və təhriflərdən təmizlənib İsəvilərin həqiqi dinidir ki Qur'an'a tabe olar, ittifaq edər. "(Xütbə-i Şamıya, 32)

    Cavab 2-3:

    İraq və Suriyanın qarışmasını, bir növ İslam'ın yenidən doğum sancıları olaraq görürük.

   Şam bölgəsi, İraq-Suriya və Fələstini içinə alan geniş bir bölgənin adıdır. Dəccalın Fələstin-Şam bölgəsində olan Lüdd qapısında öldürülməsi (Tirmizi, Fitən, 59), bu üç İslam ölkəsinin dəccal fitnəsindən xilas olacağına işarədir.

    Hədislərdə, dəccalın ən böyük qüvvəsi Yəhudilər olduğu ifadə edilməsi də Müsəlmanlarla İsrail arasındakı qarşıdurmaların Hz. İsa (və onun mənəvi şəxsiyyətini təmsil edən həqiqi Xristianların Qur'anın həqiqətinə tabe olmalarının nəticəsi olaraq) Bədiüzzaman həzrətlərinin yuxarıdakı fikrini dəstəkləməkdədir.

   Bundan aydın olur ki, İraq-Fələstin və Suriya üçlüyündəki qarşıdurmaların qaynağı, dünya səviyyəsində fəaliyyət göstərən Dəccalizmin bir məhsuludur. Bu müharibə, Hz. İsa və Mehdi (Səmimi müsəlmanlar və İslam'ın tövhid əqidəsini və Qur'anın həqiqətlərini qəbul edən "yeni müsəlman İsəvilər" ünvanına layiq Xristianlar) tərəfindən altüst ediləcək.

   Cavab 4:

Ümmətin tarix içərisindəki macərasını anladan müxtəlif hədislər vardır. Burada ən əhatəli kimi görünən bu hədislə kifayətlənəcəyik:

    "Hz. Hüzeyfə nəql edir: Rəsulullah (aleyhissalatu vassəlam.) belə buyurdu:

   "Peyğəmbərlik içinizdə -Allah'ın dilədiyi qədər davam edər; sonra dilədiyi zaman onu ortadan qaldırar. Sonra, peyğəmbərlik sistemində bir xilafət olacaqdır. Bu da-Allah'ın dilədiyi qədər davam edər; sonra Allah onu da -dilədiyi zaman- ortadan qaldırar. Sonra dişləyici bir səltənət olar. O da -Allah'ın dilədiyi qədər- davam edir, sonra Allah dilədiyində onu ortadan qaldırar. Daha sonra cəbərut bir səltənət / bir krallıq / zalım idarəçilər başa gələr; o da -Allah'ın dilədiyi qədər- davam eder, ardınca Allah dilədiyi zaman onu ortadan qaldırar. Sonra, peyğəmbərlik sistemində bir xilafət olar" buyurdu və sonra susdu. (bax. Əhməd b. Hənbəl, 4/273)

    Hafiz əl-Heysəmi; "Hədisi, Əhməd b. Hənbəl, Bəzzar -daha tam-, Təbəranî -bir qismini- rəvayət etmişdir; Raviləri etibarlıdır. "deyərək hədisin doğruluğuna hökm etmişdir. (bax. Məcmauz-Zəvaid, 5/226)

    Beyhəqi də eyni hadisə yer vermişdir. (bax. Beyhəqi, Dəlailün-nübüvvə, 7/413)

    Bu hədis-i şərifdə İslam ümmətinin keçirəcəyi həyat mərhələləri xəbər verilmiş və tarix tərəfindən təsdiq edilmişdir. Bu baxımdan bu hədis-i şərif, ümmətin keçirəcəyi həyat mərhələləri etibarilə gələcəkdən xəbər verməsi baxımından bir möcüzədir.

- Bu hədisin izah etdiyi mərhələləri belə sıralaya bilərik:

   1. Peyğəmbərlik dövrü; 23 il davam etdi.

    2. Raşit xəlifələr dövrü; 30 il davam etdi.

   3. Səltənət dövrü; Hz. Müaviyə (və ya oğlu Yezid) ilə başlayan və Osmanlı dövlətinin sonuna qədər davam edən müddət.

   4. cəbərut dövrü; Osmanlı dövlətinin süqutundan sonra bütün İslam aləmində kiçik-böyük dövlətlərdə hökm sürmüş və sürməkdə olan şiddətli zülm, şiddətli despotizm və cəbərut dövrünə işarədir. Bu dövr -bütün İslam aləmində- artıq ölüm bihuşluğu dövrünə başlamış, istənilən halda yaxında öləcəkdir.

    5. Asr-ı səadətə bənzər bir dövr; İnsanların yenidən dinə döndüyü, dinsizliyin çökdüyü, əxlaqsızlığın iflas etdiyi, dindarlıq, dürüstlük, elm və sirati-müstəqim yolunun açıldığı bir dövr olaraq reallaşacağına ümidimiz tamdır. Bu hədisin xəbər verdiyi dörd mərhələnin doğruluğu, beşinci mərhələnin da doğruluğunun zəmanət göstəricisidir.

   "Ümidvar olun, bu gələcək inqilabı içində ən yüksək gur səda İslamın sədası olacaqdır!" (Tarixçə-i Həyat, 133), "Bu gələcək zülümatı və inkılabları içərisində ən gur və ən möhtəşəm sada, Quranın sədası olacaqdır!" (Tarixçə-i Həyat, 145) müjdəsini verən Bədiüzzaman həzrətlərinin bu vəciz ifadəsi, söz mövzusu hədisin son bəndinin bir növü şərhi hökmündədir.

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 1.723 times
In order to make a comment, please login or register